Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/15 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 61 00 , fax. 32 271 73 11
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
  ul. Zamkowa 4 4
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 61 00, fax. 32 271 73 11
  REGON: 24112785700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/15 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiedza i doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzabrze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach