Przetargi.pl
Podziały geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne

Powiat Wodzisławski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 412 09 30 , fax. 32 412 09 31
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wodzisławski
  ul. Bogumińska 2 2
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 32 412 09 30, fax. 32 412 09 31
  REGON: 27625523000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatwodzislawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podziały geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych gruntów zajętych po drogi publiczne. 2. Działki wymagające wydzielenia geodezyjnego bez wstępnego projektu podziału: - grunt częściowo zajęty pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej ul. Centralnej, położony w jednostce ewidencyjnej Mszana, obręb Połomia, karta mapy 4, oznaczony geodezyjnie działką nr 1844/74 o pow. 0.1536 ha, ujawniony w księdze wieczystej Nr GL1W/00056286/6 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, - grunty częściowo zajęte pod pas drogowy dróg publicznych powiatowych, położone w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, karta mapy 2, oznaczone geodezyjnie działkami o numerach 1363/199 o pow. 0.2400 ha (ul. Plebiscytowa) i 1362/198 o pow. 0.1266 ha (ul. Plebiscytowa i Traugutta), ujawnione w księdze wieczystej Nr GL1W/00002730/1 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim - grunt częściowo zajęty pod pas drogowy drogi publicznej powiatowej ul. Radlińskiej, położony w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Radlin, karta mapy 7, oznaczony geodezyjnie działką nr 2176/18 o pow. 0.0595 ha, ujawniony w księdze wieczystej Nr GL1W/00038623/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. 3. Celem przeprowadzenia przedmiotowej usługi jest uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 4. Działki ww. przeznaczone do wydzielenia geodezyjnego wrysowane są na mapach stanowiących załączniki 1-3 do Instrukcji dla wykonawców. 5. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne: Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy realizacji zamówienia wymogów wynikających z poniższych aktów prawnych: - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) - ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 6. Zakończenie prac i przekazanie dokumentacji. Zakończenie i przekazanie prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru obustronnie podpisanego. 7. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości w wymiarze minimum 12 miesięcy maksimum 24 miesiące tj. od 1 do 2 lat liczonych od daty wykonania przedmiotu umowy potwierdzonej końcowym protokołem odbioru. Zakres gwarancji obejmuje: - Dokumentację powstałą w wyniku podziału nieruchomości gruntowej. Warunki gwarancji: - Wykonawca w okresie trwania gwarancji usunie bezpłatnie wszelkie ewentualnie powstałe z jego winy pomyłki i wykona bezpłatnie uzgodnienia w sporządzonej dokumentacji powstałej w wyniku podziału nieruchomości; - Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia powiadomienia o wadzie wykonawcy; - Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania wad przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku pisemnie za pośrednictwem placówki pocztowej lub na adres e-mail; - Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy; - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 wzoru umowy, jeżeli zamawiający zgłaszał wadę lub usterkę przed upływem tego terminu; - W przypadku niedotrzymania warunków gwarancji zamawiający ma prawo zlecić niezbędne prace innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć wykonawcę niniejszej umowy; - Czynność przekazania i odbioru dokumentacji po usunięciu wad podlega udokumentowaniu w protokole zdawczo-odbiorczym, który po podpisaniu przez zamawiającego i wykonawcę będzie dowodem wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatwodzislawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach