Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 69-71
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 6435700 , fax. 75 6435741
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
  ul. Cieplicka 69-71
  58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 6435700, fax. 75 6435741
  REGON: 23017314200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa samochodu osobowego o następującej charakterystyce: - fabrycznie nowy, - nadwozie: czterodrzwiowe, typu sedan, - moc silnika: nie mniej niż 160 KM, - kolor lakieru: czarny, metalizowany, - tapicerka: materiałowa, bardzo ciemna, lub czarna, - klimatyzacja: automatyczna, dwustrefowa, - drugi komplet kół zimowych, - koło zapasowe pełnowymiarowe, - ubezpieczenie: pakiet (AC, OC, NNW, Ass) w cenie samochodu, - sposób zapłaty: w dwóch transzach, pierwsza w terminie do 21 dni po odbiorze przedmiotu zamówienia, druga płatn bez odsetek w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy, - dostawa samochodu w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Jeżeli realizacja umowy nastąpi w dłuższym terminie to Wykonawca odda do dyspozycji Zamawiajacego samochód zastępczy. W czasie użytkowania samochodu zastępczego Zamawiający pokryje tylko koszty zakupu zużytego w tym czasie paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmsw.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach