Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8162010 , fax. 074 8173361
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  ul. Ząbkowicka 26 26
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8162010, fax. 074 8173361
  REGON: 89071844900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, autobusami i mikrobusami szkolnymi pod nadzorem opiekunów w autobusie. 2. Szczegółowy opis tras, liczbę uczniów oraz liczbę opiekunów w autobusach określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Dzieci klas nauczania początkowego i przedszkolne muszą mieć zagwarantowany wcześniejszy powrót ze szkoły do domu zgodnie z proponowanym rozkładem jazdy zamieszczonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Na trasach, na których znajdują się wolne miejsca w porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca może wydać bilet uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub nauczycielowi, pracownikowi szkoły dojeżdżającemu do szkoły lub do domu oraz nauczycielowi dojeżdżającemu na nauczanie indywidualne do miejsca zamieszkania ucznia. 5.W razie wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji) przewoźnik powinien dostosować się do sytuacji , o której zostanie powiadomiony jeden dzień przed kursem lub niezwłocznie po wystąpieniu wskazanej sytuacji. 6.W każdym autobusie musi znajdować się opiekun, który sprawuje nadzór nad bezpiecznym przejazdem uczniów. Do obowiązków opiekuna należy: a) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania dzieci z pojazdu autobusowego. b) opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w trakcie przejazdu. 7. W przypadku awarii pojazdu na trasie przejazdu Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić bezpieczny dowóz dzieci do szkoły lub do domu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 13 000,00 złote przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010 r. nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1Pieniądzu, 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 Gwarancjach bankowych, 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dziennik Ustaw z 2007 roku Nr 42, poz. 275 ze zmian. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Ząbkowice Śląskie o/Kamieniec Ząbkowicki 16953310302005000001140002 Urząd Gminy 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka nr 26, z dopiskiem wadium, przetarg Dowóz uczniów do szkół. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć oryginał lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentu potwier-dzającego wpłatę wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w kopercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, gwarancji wadialnej dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą oraz kopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 14.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kamzab.pl/ogloszenia-oraz-wyniki-przetargow.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach