Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCY WARZYW I OWOCÓW NIEPRZETWORZONYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Leona Kruczkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-039 Wrocław, ul. Podwale 57
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3430929 , fax. 71 3430929
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Leona Kruczkowskiego
  ul. Podwale 57 57
  50-039 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3430929, fax. 71 3430929
  REGON: 00069314400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp71.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCY WARZYW I OWOCÓW NIEPRZETWORZONYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy lub Wykonawców dostaw artykułów spożywczych z asortymentu warzyw i owoców nieprzetworzonych na potrzeby żywieniowe stołówki szkolnej usytuowanej w siedzibie Zamawiającego. CPV 01100000-8 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 011000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp71.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach