Przetargi.pl
Przebudowa budynku użyteczności publicznej i remont dachu przy ul. Tysiąclecia nr 32d w Bolesławcu.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 644 0901 , fax. 075 644 0925
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Dolne Młyny 23 23
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 644 0901, fax. 075 644 0925
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=41354
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku użyteczności publicznej i remont dachu przy ul. Tysiąclecia nr 32d w Bolesławcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użyteczności publicznej i remont dachu przy ul. Tysiąclecia nr 32d w Bolesławcu. Zakres robót obejmuje: Dach - Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - 681m2 wraz z akcesoriami, ławami, drabinkami p/snieg. - Wymiana obróbek blacharskich rynien z blachy cynkowo tytanowej, rur spustowych z blachy oc. - Przemurowanie kominów i dobudowa kominów z cegły pełnej kl. 150 i klinkierowej kl. 350 - Uszczelnienie przewodów wentylacyjnych rura Spiro fi 160mm o dług. 388,5m Roboty instalacyjne wod kan. - Roboty demontażowe instalacji i urządzeń wod-kan. - Przebudowa instalacji wod.kan. z tworzyw sztucznych PCV o rożnych średnicach ca. 267,0m i PP- o rożnych średnicach ca. 521,0m - Montaż urządzeń sanitarnych, misek ustępowych, umywalek, zlewozmywaków, brodzików natryskowych - Montaż nawietrzaków higrosterowanych, montaż przewodów wentylacyjnych, montaż wentylatorów wyciągowych - Demontaż i montaż wew. instalacji p/poż w tym szafek hydrantowych. - Podłączenie i montaż zestawu hydroforowego kpl.1 - Izolacje instalacji Roboty instalacji elektrycznej WLZ - Montaż złącza kablowego - Montaż przewodów instalacji elektrycznej o rożnym przekroju żył ca. 274,0m - Montaż tablic RG, TA, TB - Montaż aparatów w tym wyłączników p/poz Oświetlenie i zasilanie urządzeń - Montaż przewodów płaskich o łącznym przekroju żył 7,5mm2 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5 - 2570,0m - Montaż przewodów kabelkowych układanych na korytkach 4x1,5 i 5x1,5mm2 - 500,0m - Montaż przewodów kabelkowych 3x2.5 mm2 - 580,0m - Montaż łączników i opraw oświetleniowych świetlówkowych oraz opraw awaryjnych - Montaż gniazd wtyczk.2-bieg.p/t pojedyncze z uziem. - Montaż instalacji komputerowej Przewód UTP 4x2x0,5 kat.5 linka 150,0m - Montaż z gniazd komputerowych - Montaż instalacji odgromowej Drut FeZn 8mm 265,0m+168,0m Instalacja oddymiania klatki schodowej - Montaż centralki oddymiania kompaktowej RZN z akumulatorami - Montaż czujki wiatrowo-deszczowej ZRD szt. 1 - Montaż przycisku oddymiania RT-42 szt. 3 - Montaż przycisku wentylacji typu LT 43 szt. 3 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek gniazdo montowane kołkami rozporowymi na cegle. Gniazdo nieadresowalne G-40 szt 1 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków dodatkowych wskaźników zadziałania czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem czujka optyczna dymu OSD23 szt. 1 Klapa dymowo-wentylacyjna jednoskrzydłowa z siłownikami 780x1400mm szt. 2 Montaż instalacji wyrównawczej. Szyna wyrównawcza LSW szt. 7. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno, bednarka FeZn 30x4 - 10m. Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno, bednarka FeZn 40x5 - 2m Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe, DY 4 - 124 m Roboty remontowo budowlane Przebudowa pomieszczeń parteru pow. 143,0m2, I pietra o pow. 343,0m2 i II pietra o pow. 359,0m2 Zakres przebudowy obejmuje: wyburzenia i zamurowania, wykonanie ścianek działowych z płyt GK 12,5mm i ścianek systemowych z płyt laminowanych wysokociśnieniowych o grub. 18mm, wykonanie przewodów wentylacyjnych z rur spiro obudowanych płyta GK z izolacja z wełny mineralnej, montaż stolarki drzwiowej, w części pomieszczeń sufity podwieszane z płyt PKI 12,5mm, tynki ścian i sufitów gipsowe, na klatce schodowej do wys. lamperii jasny tynk mozaikowy, pomieszczenia malowane w kolorach pastelowych. W korytarzach ścianki o odporności ogniowej EI30 z płyt GKFI/GKF. Drzwi wejściowe z klatki schodowej do korytarzy o odporności ogniowej EI30 szt.9 Okładziny ścienne w pomieszczeniach sanitarnych z płytek ceramicznych do wys. 2,12m w pom. kuchennych do wys. 2,50m. Posadzki, korytarze, świetlice, jadalnie, pracownie, kuchnie itp.- wykładzina homogeniczna antypoślizgowa z wywinięciem na ściany. Pomieszczenia sanitarne - płytki ceramiczne antypoślizgowe. Pozostałe pomieszczenia wykładzina obiektowa homogeniczna w wywinięciem na ściany. Klatka schodowa z całoelementowej okładziny kątowej terazzo z paskiem antypoślizgowym, spoczniki i podesty z płytek ceramicznych z terazzo. Balustrada klatki schodowej stalowa mocowana do boku biegu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=41354
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach