Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.150.000 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą: budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Annopolu (Przedszkole, OPS, ŚdS)

Urząd Miejski w Annopolu ogłasza przetarg

 • Adres: 23-235 Annopol, Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8613063 , fax. 015 8613061
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Annopolu
  Rynek 1 1
  23-235 Annopol, woj. lubelskie
  tel. 015 8613063, fax. 015 8613061
  REGON: 00053243500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.annopol.eurzad.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.150.000 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą: budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Annopolu (Przedszkole, OPS, ŚdS)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i uruchomienie kredytu bankowego w wysokości 4.150.000 zł na sfinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą: budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Annopolu (Przedszkole, OPS, ŚdS).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lublin.pl/annopol/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach