Przetargi.pl
Dostawa koszy na śmieci.

Gmina Łaszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-650 Łaszczów, ul. Chopina 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6611505 , fax. 084 6611505
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaszczów
  ul. Chopina 14 14
  22-650 Łaszczów, woj. lubelskie
  tel. 084 6611505, fax. 084 6611505
  REGON: 00054349100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laszczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa koszy na śmieci.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy na śmieci. Zamówienie obejmuje dostawę 400 szt. koszy na śmieci do segregacji odpadów o pojemności 110l spełniające wymagania Polskich Norm EN - 840 o następujących parametrach technicznych: 1) wykonane z blachy stalowej grubości minimum 1,5 mm, 2) malowane farbami proszkowymi w kolorze żółtym - 200 szt i zielonym - 200 szt., 3) umieszczone napisy - PLASTIK - 200 szt i SZKŁO - 200 szt. 4) wyposażone w zestawy jezdne metalowo-gumowe, 5) pokrywa tłoczona z noskiem połączona z koszem, 6) wytłoczenia wzmacniające na płaszczu bocznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin./laszczow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach