Przetargi.pl
Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne

Gmina Obsza ogłasza przetarg

 • Adres: 23-413 Obsza, Obsza 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6891002 , fax. 84 6891002
 • Data zamieszczenia: 2014-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obsza
  Obsza 36 36
  23-413 Obsza, woj. lubelskie
  tel. 84 6891002, fax. 84 6891002
  REGON: 95036913200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot i zakres zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników na odpady komunalne. 2) Ilość pojemników: a) 1000 szt. o pojemności 120 litrów, Pojemniki muszą spełniać następujące warunki techniczne: - wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD - klapa mocowana na dwóch do czterech zawiasów, - dwa ogumione kołka jezdne o średnicy 15 - 20 cm na stalowej osi ocynkowanej, - na pojemniku wytłoczony napis o treści: Gmina Obsza (wysokość liter minimum 2,4 cm.), - kolor - czarny lub ciemny grafit, - dodatki do polietylenu niskociśnieniowego PE-HD uodparniające na działanie promieni UV oraz nie zmieniające właściwości wytrzymałościowych tworzywa przy niskich temperaturach, - przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, odpowiadające normie PN-EN 840-1:2005, - każdy pojemnik winien umożliwić zamocowanie chipu RFID lub kodu kreskowego. - dostarczone pojemniki muszą mieć zamontowane kółka oraz klapy. b) 15 szt. o pojemności 240 litrów, Pojemniki muszą spełniać następujące warunki techniczne: - wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD - klapa mocowana na dwóch do czterech zawiasów, - dwa ogumione kołka jezdne o średnicy 15 - 20 cm na stalowej osi ocynkowanej, - na pojemniku wytłoczony napis o treści: Gmina Obsza (wysokość liter minimum 2,4 cm.), - kolor - czarny lub ciemny grafit, - dodatki do polietylenu niskociśnieniowego PE-HD uodparniające na działanie promieni UV oraz nie zmieniające właściwości wytrzymałościowych tworzywa przy niskich temperaturach, - przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, odpowiadające normie PN-EN 840-1:2005, - każdy pojemnik winien umożliwić zamocowanie chipu RFID lub kodu kreskowego. - dostarczone pojemniki muszą mieć zamontowane kółka oraz klapy. c) 5 szt. o pojemności 1100 l. Pojemniki muszą spełniać następujące warunki techniczne: - wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD - klapa mocowana na dwóch do czterech zawiasów, - cztery ogumione kołka jezdne o średnicy 15 - 20 cm na stalowej osi ocynkowanej, z blokadą dwóch pierwszych kół - na pojemniku wytłoczony napis o treści: Gmina Obsza (wysokość liter minimum 2,4 cm.), - kolor - czarny lub ciemny grafit, - dodatki do polietylenu niskociśnieniowego PE-HD uodparniające na działanie promieni UV oraz nie zmieniające właściwości wytrzymałościowych tworzywa przy niskich temperaturach, - przystosowane do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, odpowiadające normie PN-EN 840-1:2005, - każdy pojemnik winien umożliwić zamocowanie chipu RFID lub kodu kreskowego. - dostarczone pojemniki muszą mieć zamontowane kółka oraz klapy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 1860,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych) do dnia 05 -11-2014 r. godz. 10:00 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Obszy nr 70 9623 0002 2001 0006 0075 0001 lub w jednej z poniżej podanych form, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm. / 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach