Przetargi.pl
Usługa wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8543615 , fax. 81 8543615
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
  ul. Lubelska 68 68
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 81 8543615, fax. 81 8543615
  REGON: 43272510200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zwiazekgmin.lubartow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykupu wierzytelności na potrzeby realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej projektu pn: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bank świadczący usługę wykupu wierzytelności winien dostarczyć kompleksową usługę wykupu wierzytelności na potrzeby zadań realizowanych przez ZKGZL w ramach projektu pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zaoferuje kompleksową usługę wykupu wierzytelności powstających podczas realizacji wyżej wymienionego projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwiazekgmin.lubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach