Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin

Wójt Gminy Stanin ogłasza przetarg

 • Adres: 21-422 Stanin, 62/5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7961551 , fax. 025 7981118
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Stanin
  62/5 62/5
  21-422 Stanin, woj. lubelskie
  tel. 025 7961551, fax. 025 7981118
  REGON: 00054345600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 DEFINICJE Zamawiający/Kredytobiorca - Gmina Stanin Podmioty objęte zamówieniem - Urząd Gminy Stanin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie, Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Staninie oraz jednostki budżetowe, które powstaną w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca/Bank - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia. Okres realizacji przedmiotu zamówienia - okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. Kontrahent - np. podatnik, płatnik wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawca, inkasent, poborca, wszystkie osoby fizyczne i prawne zobowiązane do płatności na rzecz Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych lub cywilno-prawnych. Świadczeniobiorca - osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń pieniężnych wypłacanych z budżetu Gminy Stanin. Rachunek podstawowy - rachunek bankowy, na który przekazywane są wszystkie dochody budżetowe pobrane przez podmioty objęte zamówieniem, wpłaty lub przelewy dokonywane przez Kontrahentów podmiotów objętych zamówieniem stanowiące dochody budżetu Gminy, dochody przekazywane przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje finansowe, przychody z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz z którego przekazywane są środki na pokrycie wydatków realizowanych przez podmioty objęte zamówieniem, a także rachunek, z którego dokonywane są wydatki budżetu Gminy oraz spłacane jest zadłużenie Zamawiającego z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Rachunki pomocnicze - rachunki bankowe podmiotów objętych zamówieniem służące w szczególności do prowadzenia rozrachunków z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dla których wymagane jest prowadzenie odrębnych rachunków bankowych, rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, rachunki depozytowe z tytułu wpłacanych kaucji, wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania. Operator - pracownik podmiotów objętych zamówieniem, upoważniony do wykonywania czynności w systemie bankowości elektronicznej (w tym w szczególności wprowadzania dyspozycji przelewów, autoryzacji przelewów, sporządzania raportów, przeglądania operacji). 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: I. Prowadzenie rachunków bankowych 1. Bank będzie prowadził rachunki podstawowe oraz rachunki pomocnicze na rzecz podmiotów objętych zamówieniem w ilości określonej przez Zamawiającego. 2. Rachunki, o których mowa w pkt. 1 należy otworzyć bezpłatnie w terminie 5 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 28.06.2016 r. 3. Bank poinformuje Zamawiającego o numerach rachunków bankowych utworzonych dla poszczególnych podmiotów objętych zamówieniem nie później niż w terminie 5 dni po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o ilości rachunków, które winny być utworzone dla podmiotów objętych zamówieniem. 4. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Bank na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 dnia roboczego, utworzy dowolną liczbę rachunków bankowych dla wskazanych podmiotów objętych zamówieniem. 5. Bank niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych, będzie zamykał rachunki bankowe wskazane przez podmioty objęte zamówieniem. 6. Bank w terminie do 10 stycznia każdego roku złoży Zamawiającemu pisemną informację o ilości prowadzonych rachunków bankowych wraz z nazwą i numerami tych rachunków, według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku. 7. Wszystkim podmiotom objętym zamówieniem Bank będzie udostępniał wyciągi bankowe do wszystkich rachunków bankowych tych podmiotów za każdy dzień, w którym wystąpiły obroty na tych rachunkach, w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w następnym dniu roboczym do godz. 10.00. W przypadku wyciągów przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej podmioty objęte zamówieniem wskażą adresy, na które winny być przesyłane wyciągi z poszczególnych rachunków bankowych. Jednocześnie Bank zobowiązany jest do udostępniania wyciągów bankowych w formie papierowej (bez załączników). 8. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: - nazwę i numer rachunku bankowego - wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności - wszystkie informacje wprowadzone do systemu przy składaniu polecenia przelewu - numer rachunku, nazwę beneficjenta i Kontrahenta - datę wpłaty - datę przelewu 9. Numeracja wyciągów bankowych będzie odpowiadała kolejnym liczbom naturalnym. 10. Kapitalizacja odsetek na rachunkach prowadzonych przez Gminę dokonywana będzie w okresach miesięcznych. Wysokość oprocentowania równa będzie iloczynowi stopy WIBID 1M liczonego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek i współczynnika zaoferowanego przez Bank. 11. Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w postaci lokat typu OVERNIGHT. Wykonawca zapewni możliwość automatycznego przenoszenia wolnych środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat OVERNIGHT w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Szczegółowe warunki lokowania wolnych środków zostaną ustalone z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa na obsługę bankową. 12. Wykonawca zapewni powrót środków pieniężnych z lokat OVERNIGHT następnego dnia roboczego po upływie terminu wniesionych lokat, nie później niż o godz. 8.30, a odsetki od lokat zostaną zaksięgowane ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 13. Wolne środki znajdujące się na rachunkach bankowych nie będą automatycznie przenoszone na lokatę OVERNIGHT ostatniego dnia każdego kwartału. 14. Zamawiający może zawierać z Wykonawcą umowy lokaty na okres dłuższy niż OVERNIGHT na podstawie indywidualnie wynegocjowanych warunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 15. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godz. 15.00 w kwocie do 1 mln zł w tym samym dniu roboczym. Natomiast przelewy złożone w systemie po godz. 15.00 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. 16. Bank zrealizuje przelewy złożone w systemie bankowości elektronicznej do godziny 15.00 o wartości 1 mln zł i więcej w tym samym dniu roboczym za pośrednictwem systemu SORBNET lub szybszym. 17. Realizacja przelewów wychodzących i przychodzących zarówno systemem ELIXIR, jak i systemem SORBNET odbywać się będzie bezpośrednio z rachunku i na rachunek Zamawiającego. 18. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godz. 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godz. 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym. 19. Środki przelewane z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem: - I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 11.00 - II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godz. 15.00 - III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym najpóźniej do godz. 18.00. 19. Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym. 20. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za: - Otwieranie i zamykanie rachunków, - Wpłaty gotówki dokonane przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne oraz innych Kontrahentów na rachunki bieżące i pomocnicze, - Sporządzanie wyciągów bankowych, - Realizowanie przelewów elektronicznych lub papierowych w ramach banku, - Wydawanie zaświadczeń, opinii oraz przekazywanie informacji określonych niniejszym opisem. 21. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego: - Podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie do godz. 15.30, - Wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie do godz. 15.30. II. Bankowość elektroniczna 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni ciągłe i sprawne funkcjonowania sytemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych prowadzonych dla podmiotów objętych zamówieniem. 2. Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej wszystkim podmiotom objętym zamówieniem. 3. W miesiącu poprzedzającym okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezpłatnie zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie podmiotów objętych zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów każdego z ww. podmiotów niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia od osób przeszkolonych, w formie oświadczenia tych osób, o nabyciu umiejętności obsługi programu niezbędnych na danym stanowisku pracy. 4. W przypadku istotnej zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie pracowników podmiotów objętych zamówieniem na zasadach, jak w pkt. 3, w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami typu: karta, czytnik, token lub inne, Wykonawca bezpłatnie dostarczy te akcesoria w ilości określonej przez Zamawiającego wszystkim jednostkom objętym zamówieniem, nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, a także udostępni szkoleniowe egzemplarze w trakcie szkoleń, o których mowa w pkt. 3. 6. Wyboru rodzaju akcesorium, spośród możliwych do zastosowania w systemie bankowości elektronicznej Wykonawcy, dokona Zamawiający. 7. Dane osobowe operatorów systemu bankowości elektronicznej niezbędne do pracy w systemie bankowości elektronicznej zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 10 dni po podpisaniu umowy. 8. W przypadku zgubienia, zniszczenia, kradzieży akcesoriów, o których mowa w pkt. 5, Wykonawca w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku zgubienia lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia. Wykonawca zapewni także bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym operatorom zgłoszonym przez podmioty objęte zamówieniem w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 9. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden z operatorów autoryzujących może być również operatorem wprowadzającym dane przelewu do systemu. W przypadku, gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu karta, czytnik, token itp. wykonanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium. 10. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać: a) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym limitu kredytu w rachunku podstawowym, b) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed datą realizacji, c) dokonanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie (tzw. autoryzacja przelewów zbiorczych), d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach w podziale wg rodzaju rachunku, e) dostęp upoważnionych operatorów Gminy Stanin do sald i operacji na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem, f) pracę wielu operatorów jednocześnie na każdym z rachunków bankowych, g) tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum, i) eksport wszystkich danych o saldach i operacjach w danym miesiącu w pełnej szczegółowości do systemu Microsoft Office Excel indywidualnie na polecenie operatora. 11. Bank zobowiązany jest na własny koszt zainstalować i konserwować w okresie trwania umowy wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria wymagane do pracy w systemie bankowości elektronicznej. III. Usługi świadczone przez Wykonawcę 1. Bank będzie świadczył na rzecz podmiotów objętych zamówieniem, kontrahentów oraz świadczeniobiorców następujące usługi: - obsługę kasową tj. wpłaty i wypłaty na i z rachunków podmiotów objętych zamówieniem, - realizację wypłat na rzecz pracowników podmiotów objętych zamówieniem upoważnionych do odbioru gotówki po weryfikacji tożsamości tego pracownika na podstawie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego/paszportu), - przyjmowanie i na bieżąco wprowadzanie do systemu transakcyjnego Banku i realizacja przelewów składanych w wersji papierowej przez podmioty objęte zamówieniem; - realizację czeków własnych i obcych, wydawanie blankietów czekowych do rachunków podmiotów objętych zamówieniem. 2. Bank świadczyć będzie usługi będące przedmiotem zamówienia co najmniej w godzinach pracy Urzędu Gminy Stanin, tj. od 7:30 do 15:30. W przypadku zmiany godzin pracy Urzędu stosownej zmianie ulegną godziny otwarcia placówki Banku. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie godzin urzędowania z 14-dniowym wyprzedzeniem. 3. Zamawiający deklaruje, że wszystkie przelewy wewnętrzne oraz wychodzące jednostek objętych zamówieniem składane będą w systemie bankowości elektronicznej, o ile nie zaistnieje awaria sprzętu lub połączenia sieciowego uniemożliwiająca technicznie złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia ważnego interesu Zamawiającego. W ww. przypadkach podmioty objęte zamówieniem będą składały do realizacji papierowe polecenia przelewu. IV. Kredyt krótkoterminowy 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Bank przyzna Zamawiającemu w każdym roku budżetowym objętym zamówieniem odnawialny limit kredytowy w bieżącym rachunku budżetu Gminy w kwocie do 500.000,00 zł. 2. Kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytu. Uruchomienie kredytu nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od podpisania umowy. 3. Spłata kredytu udzielonego w bieżącym rachunku budżetu Gminy następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. 4. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. 5. Oprocentowanie kredytu w rachunku będzie zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku (marża jest stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową). Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Pierwszy dzień każdego miesiąca jest dniem zmiany oprocentowania kredytu na dany miesiąc. Stawkę WIBOR na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. 6. Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok liczy 365 dni. 7. Odsetki płatne będą w ostatnim dniu każdego miesiąca, a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. 8. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stały dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy kredytu bez konieczności składania dodatkowego wniosku. V. Ustalenia ogólne 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty ( np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 2. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 3. Zamawiający wymaga od wybranego w przetargu Wykonawcy - Banku, osób w nim zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje, zgodnie z art. 104 ustawy Prawo bankowe. VI. Koszty usług stanowiących przedmiot zamówienia 1. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia, za wyjątkiem kredytu w rachunku bieżącym, Wykonawca będzie pobierał należne opłaty i prowizje. 2. Bank będzie pobierał wynagrodzenie z tytułu: - miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku podstawowego, w tym umożliwienie dostępu do bankowości elektronicznej; - miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku pomocniczego, w tym umożliwienie dostępu do bankowości elektronicznej; - opłaty za wykonanie przelewu zewnętrznego w formie papierowej; - opłaty za wykonanie przelewu zewnętrznego w formie elektronicznej; - opłaty za realizacje wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego; - opłaty za pobranie druków czeków; 3. Jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem wynagrodzenia są opłaty wymienione w pkt. 2 oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym z tytułu faktycznego jego wykorzystania. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. 4. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za: - Otwieranie i zamykanie rachunków, - Wpłaty gotówki dokonane przez Zamawiającego, jednostki organizacyjne oraz innych Kontrahentów na rachunki bieżące i pomocnicze, - Sporządzanie wyciągów bankowych, - Realizowanie przelewów elektronicznych lub papierowych w ramach banku, - Wydawanie zaświadczeń, opinii oraz przekazywanie informacji określonych niniejszym opisem. 5. Należne bankowi opłaty i prowizje pobierane będą z rachunków wskazanych przez Zamawiającego. Bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia Zamawiającego, jak również obciążenia z tytułu opłat i prowizji), tylko i wyłącznie do wysokości salda rachunków. W przypadku braku środków na rachunku uniemożliwiający realizacje obciążeń, Bank obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, wzywając go jednocześnie do uzupełnienia brakujących środków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugstanin.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach