Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4456603, 4456073 , fax. 081 4456730
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4456603, 4456073, fax. 081 4456730
  REGON: 00000189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowo-budowlanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części: Część 1 - roboty remontowo-malarskie w pokojach i węzłach sanitarnych oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w pomieszczeniu Kogucik w domu studenckim Eskulap przy ul. Langiewicza 12 w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1: 1/ szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża budowlana), obejmujących pokoje studenckie, pomieszczenia sanitarne i kuchenne oraz klub Kogucik - załącznik nr 1A do SIWZ, 2/ szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża sanitarna) w pomieszczeniu Kogucik - załącznik nr 1 B do SIWZ, 3 / szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża elektryczna) - załącznik nr 1C do SIWZ, Część 2 - roboty remontowo-malarskie w pokojach i sanitariatach, remont łazienki na parterze z wymianą przyłącza poziomego oraz wykonanie powłoki antygraffiti na elementach z kamienia szlifowanego i łupanego w domach studenckich Cebion i Dodek przy ul. Langiewicza 6, 8 w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2: 1/ w ds. Cebion szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża budowlana), obejmujących prace remontowo-malarskie w pokojach studenckich i natryskach - załącznik nr 2A do SIWZ, 2/ w ds. Cebion szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża budowlana), obejmujących prace remontowo-budowlane w sanitariacie i pokoju biurowym na parterze - załącznik nr 2B do SIWZ, 3/ w ds. Dodek szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża budowlana), obejmujących prace remontowo-budowlane w pokojach studenckich, natrysku dużym - pom. 107, pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych oraz korytarzach - załącznik nr 2 C do SIWZ, 4/ w ds. Cebion szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża sanitarna), obejmujących wymianę poziomu i przyłącza kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 2D do SIWZ, 5/ w ds. Cebion szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (branża elektryczna), obejmujących remont instalacji elektrycznych w toalecie - załącznik nr 2E do SIWZ, 6/ w ds. Cebion i Dodek szczegółową specyfikacją techniczną i 2 przedmiarami robót (branża budowlana) obejmujących wykonanie powłoki antygraffiti na elementach z kamienia szlifowanego i łupanego - załącznik nr 2 F do SIWZ, Część 3 - wymiana stolarki okiennej PCV w pokojach na I i II piętrze w domach studenckich Cebion i Dodek przy ul. Langiewicza 6, 8 w Lublinie, oraz wymiana witryn aluminiowych w wiatrołapach domów studenckich Manhattan i Broadway przy ul. Dobrzańskiego 33, 35 w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 3 zawierającym szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót, Część 4 - wykonanie remontu sanitariatów (10 szt.) od Ip do Xp. w domu studenckim Broadway przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 4 obejmującym: 1/ koncepcję budowlano-instalacyjną remontu sanitariatów w ds. Broadway - załącznik nr 4A do SIWZ, 2/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana), - załącznik nr 4B do SIWZ, 3/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża sanitarna), - załącznik nr 4C do SIWZ, 4/ szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna), - załącznik nr 4D do SIWZ, 5/ przedmiarami robót (branża budowlana, sanitarna, elektryczna) - załącznik nr 4E do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: Część 1 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł), Część 2 - 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście zł), Część 3 - 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta zł), Część 4 - 9700,00 zł (słownie dziewięć tysięcy siedemset zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.up.lublin.pl/szp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach