Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8276122 , fax. 081 8272236
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. Lubelska 4 4
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 081 8276122, fax. 081 8272236
  REGON: 43102908500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont torowiska Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej na trasie Nałęczów - Karczmiska wraz z remontem elementów torowiska na trasach Karczmiska - Rozalin - Opole Lubelskie oraz Rozalin - Poniatowa, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/10 - zlokalizowanego na terenach Powiatu Puławskiego oraz Powiatu Opolskiego, tj.: 1) działki na terenie Powiatu Puławskiego nr ewid.: 1/1 i 58 - obręb 08-Drzewce Kolonia gm. Nałęczów; 289/2 i 289/1 - obręb 15-Zarzeka gm. Wąwolnica; 208 - obręb 17-Zgórzyńskie gm. Wąwolnica; 97- obręb 10-Mareczki gm. Wąwolnica; 94/1 i 342 - obręb 14-Wąwolnica gm. Wąwolnica; 145 - obręb 06-Kębło gm. Wąwolnica; 406- obręb 04-Huta gm. Wąwolnica; 2) działki na terenie Powiatu Opolskiego nr ewid.: 232 - obręb 18-Zofianka gm. Poniatowa; 188/2 - obręb 08-Niezabitów Kolonia gm. Poniatowa; 15 - obręb 09-Niezabitów Kolonia, gm. Poniatowa; 240 - obręb 10-Obliźniak gm. Poniatowa; 81 - obręb 15-Wymysłów gm. Karczmiska; 2518 - obręb 08-Karczmiska Pierwsze gm. Karczmiska; 2659/10 - obręb 07-Karczmiska Pierwsze gm. Karczmiska; 40 i 410 - obręb 04-Głusko Duże gm. Karczmiska; 425 - obręb 30-Rozalin gm. Opole Lubelskie; 834/3 i 1348 - obręb 17-Kazimierzów gm. Opole Lubelskie; 16/3, 16/2 oraz 16/1 - obręb 38-Wola Rudzka gm. Opole Lubelskie; 1194, 783 i 1193 - obręb 01-Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie; 2 i 27/10 - obręb 04-Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie; 293, 293/1, 293/2 - obręb 04-Poniatowa gm. Poniatowa; 22 - obręb 24-Majdan Trzebieski gm. Opole Lubelskie; 408/12 - obręb 01-Poniatowa gm. Poniatowa; 1805 - obręb 07-Karczmiska. 2. Zagospodarowanie terenu stacji plenerowych Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 1/1 w miejscowości Drzewce Kolonia, obręb 08-Drzewce Kolonia, gmina Nałęczów; nr 94/1 w miejscowości Wąwolnica, obręb 14-Wąwolnica, gmina Wąwolnica; nr 188/2 w miejscowości Niezabitów Kolonia, obręb 08-Niezabitów Kolonia, gmina Poniatowa; nr 27/10 w miejscowości Opole Lubelskie, obręb 04-Opole Lubelskie - miasto; nr 408/12 w miejscowości Poniatowa, obręb 01-Poniatowa; nr 2841 w miejscowości Karczmiska Pierwsze, obręb 07-Karczmiska Pierwsze; nr 2659/10 w miejscowości Karczmiska, obręb 07-Karczmiska Pierwsze. 3. Remont 3 mostów kolejowych oraz 1 wiaduktu kolejowego Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej zlokalizowanych na działce nr ewid.: nr 16/1 w miejscowości Wola Rudzka, obręb 38-Wola Rudzka, Gmina Opole Lub.; nr 27/10, obręb 04-Opole Lubelskie-Miasto; nr 1193, obręb 04-Opole Lub.-Miasto; nr 22, obręb 24-Majdan Trzebieski gm. Opole Lubelskie. Szczegółowo opisane w SIWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210033
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach