Przetargi.pl
Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz w roku szkolnym: 2016/2017 oraz 2017/2018 ( z wyłączeniem przerwy wakacyjnej)

Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz ogłasza przetarg

 • Adres: 21-050 Piaski, Bystrzejowice Pierwsze 89
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5810213 , fax. 81 5810213
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz
  Bystrzejowice Pierwsze 89 89
  21-050 Piaski, woj. lubelskie
  tel. 81 5810213, fax. 81 5810213
  REGON: 43272133400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzejowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz w roku szkolnym: 2016/2017 oraz 2017/2018 ( z wyłączeniem przerwy wakacyjnej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz w roku szkolnym: 2016/2017 oraz 2017/2018 ( z wyłączeniem przerwy wakacyjnej) poprzez zakup biletów miesięcznych w ramach niżej podanych zadań. 2.Dla każdej z tras podano następujące dane: - odległość dowozu - podane km odnoszą się do efektywnej trasy; - liczbę uczniów - zakładana liczba uczniów do przewozu podana w celu właściwego dobrania przez wykonawcę odpowiedniej ilości autobusów; - ilość kursów - 1 kurs oznacza przejazd 1 autobusu po wyznaczonej trasie. 3.Trasy będą realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej, z pierwszeństwem przejazdu uczniów. 4.Cena jednostkowa biletu miesięcznego i stawka dzienna obliczona jako jedna dla wszystkich tras, podana przez Wykonawcę zostanie określona na cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości uczniów. W czasie obowiązywania umowy dopuszczalne są zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówionych biletów miesięcznych ze względu na ruch uczniów w trakcie roku szkolnego m.in. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, ukończenie szkoły. 6.Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną tras dowozu, w szczególności sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalne ponosi Wykonawca. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty uwag co do odległości dowozu traktowane będzie jako ich potwierdzenie. Podane w opisie długości trasy będą podstawą dokonywanych rozliczeń za wykonane usługi. 7.Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z Dyrektorem przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. Po uzgodnieniu szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. 8.Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem, że dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabieranie po ich zakończeniu bez zbędnego oczekiwania. 9.Założono, że usługa będzie wykonywana od dnia 01.09. 2016 r. do dnia 30.06 2018 r. ( z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). 10.Zamówienie będzie realizowane wg szczegółowego planu przewozu zawierającego m.in. liczbę przewożonych uczniów oraz wymagane godziny przewozów, opracowanego w oparciu o dane dostarczone przez Dyrektora Szkoły. 11.Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia prawo do: -wyłączenia, włączenia z zakresu zamówienia poszczególnych tras (w zakresie nie większym jednak niż 20% w ujęciu wartościowym całego zamówienia); -zmian i korekt zakresu dowozu stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany planu zajęć i organizacji pracy w szkole; -zmian tras i odwołań poszczególnych kursów (za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy). 12.Dowóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: AUTOBUS NR 1 Dowozy: Trasa nr 1: Szkoła - Janówek - Wierzchowiska I ( w kierunku Minkowic) - Szkoła Odległość dowozu - 15 km Czas przejazdu - 30 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 40 Ilość kursów tygodniowo - 5 Trasa nr 2: Szkoła - Kozice Górne - Majdan Kozic Górnych - Majdan Kozic Dolnych - Majdan Kawęczyński - Marysin - Kawęczyn - Szkoła Odległość dowozu - 25 km Czas przejazdu - 45 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 60 Ilość kursów tygodniowo - 5 Trasa nr 3: (dowóz w godzinach przedpołudniowych) Szkoła - Janówek - Wierzchowiska Pierwsze ( w kierunku Minkowic) Wierzchowiska Drugie - Krępiec - Bystrzejowice Pierwsze - Szkoła Odległość dowozu - 30 km Czas przejazdu - 50 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 30 Ilość kursów tygodniowo - 2 Trasa nr 4: (dowóz w godzinach przedpołudniowych) Szkoła - Kozice Górne - Majdan Kozic Górnych - Majdan Kozic Dolnych - Majdan Kawęczyński - Marysin - Kawęczyn - Szkoła Odległość dowozu - 25 km Czas przejazdu - 45 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 20 Ilość kursów tygodniowo - 3 Odwozy: Trasa nr 1: Szkoła - Kozice Górne - Majdan Kozic Górnych - Majdan Kozic Dolnych - Majdan Kawęczyński - Marysin - Kawęczyn - Szkoła Odległość dowozu - 25 km Czas przejazdu - 45 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 40 na jeden kurs Ilość kursów dziennie - 2 Ilość kursów tygodniowo - 10 Trasa nr 2: Szkoła - Janówek - Wierzchowiska I ( w kierunku Minkowic) - Szkoła Odległość dowozu - 15 km Czas przejazdu - 30 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 30 na jeden kurs Ilość kursów dziennie - 2 Ilość kursów tygodniowo - 10 AUTOBUS NR 2 Dowozy: Trasa nr 1: Szkoła - - Wierzchowiska Drugie - Krępiec - Wierzchowiska Drugie (las) - Szkoła Odległość dowozu - 15 km Czas przejazdu - 30 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 30 Ilość kursów tygodniowo - 5 Trasa nr 2: Szkoła - Kawęczyn - Kolonia Kawęczyn - Bystrzejowice Trzecie - Bystrzejowice Drugie - Bystrzejowice Pierwsze - Szkoła Odległość dowozu - 20 km Czas przejazdu - 40 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 35 Ilość kursów tygodniowo - 5 Trasa nr 3: (dowóz w godzinach przedpołudniowych) Szkoła - Kawęczyn - Kolonia Kawęczyn - Bystrzejowice Trzecie - Bystrzejowice Drugie - Bystrzejowice Pierwsze - Szkoła Odległość dowozu - 20 km Czas przejazdu - 40 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 20 Ilość kursów tygodniowo - 3 Odwozy: Trasa nr 1: Szkoła - - Wierzchowiska Drugie - Krępiec - Wierzchowiska Drugie (las) - Szkoła Odległość dowozu - 15 km Czas przejazdu - 30 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 30 na jeden kurs Ilość kursów dziennie - 2 Ilość kursów tygodniowo - 10 Trasa nr 2: Szkoła - Kawęczyn - Kolonia Kawęczyn - Bystrzejowice Trzecie - Bystrzejowice Drugie - Bystrzejowice Pierwsze - Szkoła Odległość dowozu - 20 km Czas przejazdu - 40 min Prognozowana liczba uczniów - ok. 35 na jeden kurs Ilość kursów dziennie - 2 Ilość kursów tygodniowo - 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bystrzejowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach