Przetargi.pl
Druk materiałów informacyjnych RPO WL

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 44 16 505 , fax. 081 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Spokojna 4 4
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 44 16 505, fax. 081 44 16 535
  REGON: 43102863100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.pl/um
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk materiałów informacyjnych RPO WL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Skład i łamanie tekstu, opracowanie projektów graficznych oraz usługa druku materiałów informacyjnych (np. ulotki, broszury). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 220000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach