Przetargi.pl
Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz badanie ścieków i fizykochemiczne i bakteriologiczne badanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, ul. Gorajska 51
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-84 6821167 , fax. 0-84 6821167
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Gorajska 51 51
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 0-84 6821167, fax. 0-84 6821167
  REGON: 95000756400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne oraz badanie ścieków i fizykochemiczne i bakteriologiczne badanie wody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Badanie i pobór próbek ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków. 2.Badanie składu wód podziemnych z piezometrów oraz badanie poziomu wód podziemnych. 3. Badanie gazu składowiskowego. 4. Badanie struktury i składu masy składowanych odpadów. 5. Badanie osiadania powierzchni składowiska. 6. Analiza wody przeznaczonej do spożycia, monitoring przeglądowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczebrzeszyn.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną