Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny - Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim

Dom Pomocy Społecznej im. s.M. Benodyny Koterbianki ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7364254 , fax. 062 7355473
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. s.M. Benodyny Koterbianki
  ul. Partyzancka 8 8
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7364254, fax. 062 7355473
  REGON: 00031277400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny - Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki ul. Partyzancka 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski ( bez możliwości dzierżawienia pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem) w ilości 42 mieszkańców w tym 25 kobiet i 17 mężczyzn z podziałem wiekowym. Kobiety stan na dzień 30.09.2013 1 - 31-50 2 - 51-65 5 - 66-75 17 - Pow. 75 Mężczyźni stan na dzień 30.09.2013 1 - 31-50 11 - 51-65 5 - 66-75 -Pow. 75.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach