Przetargi.pl
DOSTAWA PAPIERÓW TOALETOWYCH I RĘCZNIKÓW JEDNORAZOWYCH DLA SPZOZ KROTOSZYN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5880390 w. 253 , fax. 062 5880402
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Młyńska 2 2
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5880390 w. 253, fax. 062 5880402
  REGON: 00031022628200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PAPIERÓW TOALETOWYCH I RĘCZNIKÓW JEDNORAZOWYCH DLA SPZOZ KROTOSZYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Papier toaletowy (mały) długość rol. 25 mb ,36-40 g/m 2 rolka 50 2. Papier toaletowy średnica rolki 18-19 cm, długość rolki minimum 120 mb, minimum 38-40 g/m2 rolka 8 600 3. Ręcznik jednorazowy kuchenny dwuwarstwowy, szerkość rolki 22-23 cm, długość rolki minimum 10 mb biały rolka 12 000 4. Ręcznik jednorazowy typ ZZ biały, 1 op a 200 szt. Wymiary listków 25 x 23 cm, utwardzony środkiem na bazie żywicy poliamidowo-epichlorohydrynowej op. 3 000 5. Ręcznik jednorazowy typ ZZ zielony, 1 op a 200 szt. Wymiary listków 25 x 23 cm, utwardzony środkiem na bazie żywicy poliamidowo-epichlorohydrynowej op. 21 000
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337630006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.spzoz.krotoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach