Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”.

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, fax. 52 386 79 02
  REGON: 09235089500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C, na działkach o numerach ewidencyjnych 108/1, 203, 164, 303, 213/1 obręb Gorzeń. 2.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Odcinek drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C. Wykonanie nawierzchni drogi po istniejącym śladzie, w granicach działki drogowej i projektowanej szerokości od 4 do 5 m: 1) Wykonanie jezdni o pow. 8.047,32 m2 obejmujące m.in.: - warstwa ścieralna AC11S lub AC8S – grubość warstwy 4 cm, - warstwa wiążąca AC16W AC11W – grubość warstwy 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 20 cm, - warstwa wzmacniająca podłoże – mieszanka związana cementem C1,5/2 warstwa grubości 15 cm, - warstwa odcinająca – geotkanina separacyjno–filtracyjna. 2) Wykonanie robót ziemnych. Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni, ułożenia nowych warstw konstrukcyjnych oraz wykonania niwelacji terenu przyległego w ramach działki drogowej – szczegółowe rozwiązania podano w przedmiarze robót. Ze względu na występowanie uzbrojeń sieci podziemnych, należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne w celu jednoznacznej ich lokalizacji przed rozpoczęciem ich wykonywania. 3) Wykonanie zjazdów: a) o nawierzchni bitumicznej o pow. 254,97 m2, obejmującej m.in.: - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę wiążącą w ilości 0,5 kg/m2, - warstwa wiążąca AC11W – grubość warstwy 4 cm, - skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę ścieralną w ilości 0,2 kg/m2, - warstwa ścieralna AC8S – grubość warstwy 4 cm, - warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - warstwa odcinająca - geotkanina separacyjno-filtrująca. b) o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej o pow. 172,77 m2, oraz dojścia do posesji o pow. 8,30 m2 o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm. 4) Wycinka drzew i krzewów: w obrębie prowadzonych prac występuje drzewostan podlegający wycince – 10 sztuk drzew w kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową. 5) Roboty wykończeniowe obejmujące: - humusowanie z obsianiem trawą, - wykonanie nasadzeń – 12 sztuk drzew, - roboty związane z demontażem, instalacją i regulacją zaworów wodnych, gazowych, hydrantów - ułożenie rur ochronnych typu AROT, - zabezpieczenie rurami dwudzielnymi kabli teletechnicznych, - profilowanie i plantowanie pobocza do projektowanego spadku, - pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm. 6) Odwodnienie – zachowany zostaje istniejący powierzchniowy system odwodnienia poprzez projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni na przyległy teren. Cała woda opadowa zostanie zagospodarowana w ramach działek drogowych inwestora. 7) Projekt stałej organizacji ruchu i organizacja ruchu na czas budowy. Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. 8) Sieć uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia. Istniejące uzbrojenie terenu działki objętej opracowaniem i warunki wykonywania robót w ich pobliżu przedstawiono na naniesieniach sieci przewodów uzbrojenia terenu. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych (zgodnie z uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywać sposobem ręcznym, wszystkie prace budowlano-inżynieryjne wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i przeszkolonych. 9) Przebudowa istniejącego uzbrojenia telefonicznego. W związku z modernizacja drogi gminnej nr G090355C Kaźmierowo - droga nr 1926C, gm. Nakło nad Notecią, przedmiot zamówienia obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. Zakres robót obejmuje: a) przebudowę istniejących kabli rozdzielczych o długości 276 mb, b) przebudowę istniejących kabli abonenckich o długości 655 mb. 10) Zmiana lokalizacji hydrantów – trzy sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem do SIWZ: 1) Projekt wykonawczy - branża drogowa i branża teletechniczna 2) Przedmiar - branża drogowa i branża teletechniczna 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projektowana droga charakteryzuje się następującymi parametrami: - droga klasy D, - teren – równinny, - szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej – od 4 do 5 m teren zabudowy, - prędkość projektowa – 30 km/h, - obciążenie obliczeniowe – 80kN, - kategoria obciążenia ruchem KR1. Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy). Wykonawca ma obowiązek z 14-dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 60.000,00 złotych, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią Nr rachunku: 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090355C od km 0+003 do km 1+620 w miejscowości Kaźmierowo, łączącej się z drogą powiatową Nr 1926C”. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie:  w pieniądzu,  poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,  gwarancji bankowej,  gwarancji ubezpieczeniowej  poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 ppkt 3.1.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 podpunkcie 3.1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Na ofertę składają się: 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku; 3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i Podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli występują); 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 7) kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną 8) dokument potwierdzający wniesienie wadium. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp; 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach