Przetargi.pl
DOSTAWA KOMPLEKSOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POWIATOWEGO SZPITALA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Sp. z o.o.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(54)2828001 , fax. +48(54)2828002
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Słowackiego 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(54)2828001, fax. +48(54)2828002
  REGON: 91134433200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KOMPLEKSOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POWIATOWEGO SZPITALA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do siedziby Zamawiającego, realizowana na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Energetyczne w szczególności ze standardami obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami). Do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 18 i 20 obejmującego usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi dostawy energii elektrycznej obejmującej jej sprzedaż oraz świadczenie usługi przesłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów szpitalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 i 2A do SIWZ 3) Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach