Przetargi.pl
Gmina Papowo Biskupie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.

Gmina Papowo Biskupie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 768 101 , fax. 566 768 101
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Papowo Biskupie
  Papowo Biskupie 128
  86-221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 768 101, fax. 566 768 101
  REGON: 87111852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.papowobiskupie.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Papowo Biskupie. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019r. do 31.12.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2019r. do 31.12.2020r. do 78 punktów poboru o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 812,92 MWh, z tego: 1) Do lokali i obiektów 722,55 MWh 2) Do oświetlenia drogowego 90,37 MWh. Szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych PPE zamawiający przedstawił w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii. Wykonawca wykonując kalkulację dla potrzeb złożenia Oferty winien uwzględnić możliwe wahanie poboru energii na poziomie (+/-) 10%. 3. Standardy jakościowe: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. 2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 4. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 – Elektryczność 5. W Załączniku nr 1 zamawiający wskazał w odniesieniu do których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy / po raz kolejny. Umowy zawarte na czas oznaczony (kolejna zmiana sprzedawcy) nie wymagają wypowiedzenia. Umowy, dla których zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, zostaną wypowiedziane przez zamawiającego, a kopia wypowiedzenia przekazana zostanie wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. 6. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego (odbiorców) umowy właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiającego przed OSD. 7. W Załączniku nr 1 w kolumnie „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano adres do przesyłania faktur. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną również w Umowie /załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej. Należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące wystawiania faktur zbiorczych. 8. W Załączniku nr 1 zamawiający przedstawił stan faktyczny na dzień 30.06.2018r., ze wskazaniem: - rodzaju umowy - sprzedawcy - informacji o zmianie grupy taryfowej - ceny /stawki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium 4000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: - posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach