Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Gajdy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 4983073 , fax. 0-56 4982863
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  Gajdy 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 4983073, fax. 0-56 4982863
  REGON: 87112393000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://brodnicapgk.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby własnej bazy transportowej. Przewiduje się zakup paliwa w ciągu 12 miesięcy w ilości 170.000 litrów (w tym około 40.000 litrów odpowiadające zimowym warunkom eksploatacji tzw. paliwa arktycznego) z terminem dostawy raz w miesiącu w ilości 12.000 – 15.000 l. Zamawiający dopuszcza dostawy w terminach innych, i o innej ilości. Dostawa paliwa do bazy paliw Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr konta 56 9484 1150 0000 1326 2000 0001. 12.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.05.2019 do godziny 12.00 12.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1. Pieniądzu, 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. Gwarancjach bankowych, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 12.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 12.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 12.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4A i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 12.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 12.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, t.j. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek dotyczący Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę potwierdzających możliwość prowadzenia przedmiotowej działalności – na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 2. Umowa na dostawy (załącznik nr 6) Zaakceptowany projekt umowy na wykonanie dostawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach