Przetargi.pl
Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko Nowotarskie PLC120003 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 61-98-120, 12 61-98-121 , fax. 12 61-98-122
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 61-98-120, 12 61-98-121, fax. 12 61-98-122
  REGON: 120803536
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko Nowotarskie PLC120003 w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona...
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny wpływu wykonanych działań na przedmioty ochrony na obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko Nowotarskie PLC120003.2. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: prace w terenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca samodzielnie realizacje zamówienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.d) zdolności technicznej lub zawodowej:- Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę z zakresu ocen oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000 lub prowadzenia monitoringów przyrodniczych lub sporządzania raportów z prac terenowych wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana należycie.- Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.:1)) Ekspertem przyrodnikiem:- wykształcenie: w zakresie ochrony środowiska i nauk biologicznych - biologia, ekologia, ekologia i zarządzanie zasobami przyrody / środowiska, biologia środowiskowa; nauki leśne – leśnictwo,- doświadczenie zawodowe: posiadanie doświadczenia w wykonaniu minimum jednej oceny oddziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000 lub prowadzenia monitoringów przyrodniczych lub sporządzania raportów z prac terenowych wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach