Przetargi.pl
Opracowanie planu zadań ochronnych (....) dla części obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 położonej poza Babiogórskim Parkiem Narodowym.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 120803536
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie planu zadań ochronnych (....) dla części obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 położonej poza Babiogórskim Parkiem Narodowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyz przyrodniczych, opracowanie projektu planu zadań ochronnych zgodnie z ustawowym zakresem oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dla części obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 położonej poza Babiogórskim Parkiem Narodowym w województwie małopolskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach