Przetargi.pl
Dostawa systemu monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego”

Powiat Chrzanowski ogłasza przetarg

 • Adres: 32500 Chrzanów, ul. Partyzantów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 257 900 , fax. 326 257 955
 • Data zamieszczenia: 2017-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chrzanowski
  ul. Partyzantów 2
  32500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 326 257 900, fax. 326 257 955
  REGON: 27628971300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu monitoringu powodziowego dla powiatu chrzanowskiego”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA SYSTEMU MONITORINGU POWODZIOWEGO DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.1, Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych” Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90711500-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna nie może mieć parametrów technicznych i jakościowych niższych niż przedstawione w SIWZ przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach