Przetargi.pl
Ocena skuteczności prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy w ramach projektu pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 619 81 20, 619 81 21 , fax. 12 619 81 22
 • Data zamieszczenia: 2021-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 81 20, 619 81 21, fax. 12 619 81 22
  REGON: 12080353600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocena skuteczności prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy w ramach projektu pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Ocena skuteczności prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy w ramach projektu pn. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 10.000,00 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach