Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
  ul. św. Tomasza 43
  31-027 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000275719
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.amuz.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 jest wyłonienie wykonawcy w zakresie jednorazowej sześciu monitorów typu A, dwóch monitorów typu B, jednego projektora typu A i jednego projektora typu B dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 jest wyłonienie wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy trzech drukarek A4 wielofunkcyjnych, jednego skanera A4, jednego komputera przenośnego (laptopa) typu A, pięciu komputerów przenośnych (laptopów) typu B, jednego komputera typu RACK, czterech dysków zewnętrznych USB, jednego przełącznika sieciowego dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 3 jest wyłonienie wykonawcy w zakresie jednorazowej dostawy jednego komputera ARM typu A, jednego komputera przenośnego ARM typu B, jednego komputera ARM typu C dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30231300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach