Przetargi.pl
dostawy leków I

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska 1-3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 351506868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy leków I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 1dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 2dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 3dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 4dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 5dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 6dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 7dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 8dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 9dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 10dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 11dostawy leków I na zasadach określonych w SWZ i w załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach