Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Urząd Statystyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 459 77 00 , fax. 0-91 4340595
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 459 77 00, fax. 0-91 4340595
  REGON: 33169400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/zamowienia-publiczne/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie województwa zachodniopomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Przeprowadzenie akcji reklamowej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w środkach komunikacji zbiorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Część 1 zamówienia składa się z 3 elementów: 1. Ekspozycja materiałów promujących PSR 2020, tj. umieszczenie plakatów w taborze transportu drogowego (typu autobusy), na liniach obejmujących teren województwa zachodniopomorskiego (tzw. komunikacja regionalna, międzymiastowa) z wyłączeniem komunikacji miejskiej. 2. Ekspozycja materiałów promujących PSR 2020 polegająca na oklejaniu pojazdów transportu drogowego (typu autobusy), na liniach obejmujących teren województwa zachodniopomorskiego (tzw. komunikacja regionalna, międzymiastowa) z wyłączeniem komunikacji miejskiej. 3. Emisja materiałów promujących PSR 2020 na monitorach zainstalowanych w taborze transportu kolejowego, na liniach obejmujących teren województwa zachodniopomorskiego. Część 2: Zapewnienie publikacji/emisji materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym i powiatowym w województwie zachodniopomorskim, tj. prasie drukowanej i jej wydaniach internetowych oraz rozgłośniach radiowych. Część 2 zamówienia składa się z 2 elementów: 1. Zamieszczanie materiałów promujących PSR 2020 w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych o zasięgu regionalnym i powiatowym. 2. Zapewnienie emisji spotów reklamujących PSR 2020 oraz nagranie i emisja komunikatów informujących o konkursach prowadzonych przez Urząd Statystycznych w Szczecinie dotyczących PSR 2020 w rozgłośniach radiowych. Działanie ma obejmować rozgłośnie radiowe o zasięgu wojewódzkim z wyłączeniem nadawców publicznych, którzy emitują materiały promujące PSR 2020 w ramach obowiązku ustawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Należy złożyć oświadczenie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że spełnimy dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. 1) zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia część 1 zatrudniona będzie 1 osoba w wymiarze ½ etatu, 2) zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia część 2 zatrudniona będzie 1 osoba w wymiarze ½ etatu - zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach