Przetargi.pl
Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914305200, , fax. 914305201
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914305200, , fax. 914305201
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa 1.000 kompletów składających się z notatnika i długopisu, na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – notes z długopisem: 1) Wymiary notesu: min. 18 x 13 cm (max. format A5), 2) Spięcie kołowe przy długiej krawędzi notesu, 3) Liczba kartek - min. 60, 4) Gramatura kartek – min. 80 g/m2, 5) Wzór na kartkach – linia lub kratka, 6) Okładka: gruba, kartonowa, nie barwiona, ekologiczna, z opcją zielonego wykończenia wzdłuż brzegu, przy którym zamocowana jest spirala pod warunkiem, że wykończenie nie będzie nakładać się z nadrukiem i nie zaburzy jego czytelności i estetyki, 7) Nadruk: kolorowy na przedniej okładce, 8) Elementy nadruku: zestawienie znaków wskazane w pkt. 4 „Zestawienie znaków i logotypów”; 9) Długopis zamocowany do notatnika za pomocą kolorystycznie pasującej gumki – tasiemki; 10) Długopis z mechanizmem włączającym, obudowa kartonowa niebarwiona, z plastikowymi elementami kolorystycznie pasującymi do notesu, średnica obudowy min. 5 mm, max. 10 mm, kolor wkładu – niebeski lub czarny, wydajność wkładu: min. 1.500 m, grubość końcówki – min. 0,7 mm, max. 1 mm, możliwość wymiany wkładu. Projekt i wykonanie. 1) Oznakowanie artykułów musi być wykonane techniką dostosowaną do właściwego tworzywa (nadruk, grawerowanie, wypalanie, etc.), z którego będzie wykonany dany artykuł. Oznakowanie musi być trwałe, odporne na ścieranie i blaknięcie, wyraźne i czytelne. 2) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z dobraną przez siebie dowolną metodą znakowania (np. sitodruk, grawer, etc.), zapewniającą trwałość i czytelność oznakowania przez min. 2 lata. 3) Projekt nadruku na przedmiocie zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający udostępnia Wykonawcy, na swojej stronie internetowej, logotypy: Unia Europejska Fundusz Spójności, Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, „Księgę identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020”, oraz „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji”. Szczegółowe umiejscowienie elementów nadruku zostanie ustalone na etapie tworzenia projektu nadruku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach