Przetargi.pl
PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STANISŁAWÓW, LINDÓW I CZĘŚCI JULIANOWA.

Gmina Lipie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3188033 , fax. 034 3188032
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipie
  ul. Częstochowska 29 29
  42-165 Lipie, woj. śląskie
  tel. 034 3188033, fax. 034 3188032
  REGON: 00053730300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STANISŁAWÓW, LINDÓW I CZĘŚCI JULIANOWA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Stanisławów, Lindów i części Julianowa. Siec wodociągowa PE dn 110 - 3 892,00 m Siec wodociągowa PE dn 90 - 14,5 m Przyłącza wodociągowe PE dn 40 - 3 379,00 m Węzły wodomierzowe 155 sztuk, (zawór przelotowy ?5/4cala, zawór przelotowy ?1cal, redukcja ?5/4calax3/4cala, redukcja ?1cal x3/4cala, wodomierz ?3/4cala, kpl.+pół śrubunki, kolano PE ?40x5/4cala gwint zewnętrzny, nypel ?1cal, zawór antyskażeniowy ?1cal, rura Arota z manszetami, szybkozłączka PE ?40, 2 uchwyty ?5/4cala, 2 uchwyty ?1cal). Zaleca się zastosowanie armatury producenta Hawle bądź materiałów równoważnych jakościowo. 2.Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót (załącznik nr 8 do SIWZ), Do przedmiaru robót należy doliczyć koszt zakupu materiałów do budowy: węzłów wodomierzowych w ilości 155 szt oraz przyłączy wodociągowych PE dn 40 w ilości 2 300 m, (bez kosztów robocizny) 3.Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 4.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją, o której mowa w punkcie poprzedzającym i sprawdzić jej kompletność. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Przedmiar robót podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 5.Zamawiający zastrzega, iż w przypadku kolizji pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót Zamawiającego Wykonawca nie będzie mógł odmówić wykonania robót wyszczególnionych przedmiotowo w przedmiarze w ilości wynikającej z warunków rzeczywistych, mimo że nie wynikały z projektu. 6.Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. 7.Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. 8.W przypadkach, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem konkretnego producenta, znaku towarowego, patentu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, czyli zastosowanie wyrobów budowlanych lub urządzeń innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do wskazanych, czyli posiadają parametry (techniczne, eksploatacyjne, jakościowe, estetyczne) i gwarancję nie gorsze od produktów wymienionych w dokumentacji oraz spełniają warunki równoważności określone w dokumentacji. 9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo realizowanych robót. 10.Wszelkie koszty prowadzenia robót, robót przygotowawczych, porządkowych, uzyskania koniecznych pozwoleń i uzgodnień, w tym koszty obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa drogowego, oznakowania tymczasowego wymuszonego organizacją robót oraz wszelkie inne koszty czynności limitujących prowadzenie robót bądź odbiór końcowy obciążają Wykonawcę. 11.Gwarancja i rękojmia. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia i minimum 36 miesięcy rękojmi na całość przedmiotu zamówienia 12.Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W przypadku nie uzyskania dofinansowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie §93 1a ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2010.113.759 j.t.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275.). 4.Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie w terminie składania ofert, w formie oryginału dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) lub kopii (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) - w przypadku gdy z treści dokumentu jednoznacznie wynika możliwość dochodzenia roszczeń gwarancyjnych na podstawie kopii dokumentu. 5.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota oznaczona w pkt. 1 musi być przelana na rachunek Zamawiającego w BS Krzepice O/Lipie nr rachunku 39 8250 1026 2102 0000 0026 0003. Nie dopuszcza się wpłat gotówką w kasie Zamawiającego bądź banku prowadzącym rachunek Zamawiającego. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego. Wskazane jest by Wykonawca dołączył do oferty kopię polecenia przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipie.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach