Przetargi.pl
Wyposażenie stanowisk dla doktorantów. Sukcesywna dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/35/EO/13

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 237 13 34, 2371335 , fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. (032) 237 13 34, 2371335, fax. 0322371334, 2372255, 2372660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie stanowisk dla doktorantów. Sukcesywna dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/35/EO/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych w podziale na 5 zadań. 2. Zadanie 1 - Materiały ochronne (CPV: 18.14.30.00-3 Akcesoria ochronne), zadanie 2 - Środki czystości (CPV: 39.83.00.00-9 Środki czyszczące), zadanie 3 - Pojemniki (CPV: 44.61.00.00-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe), zadanie 4 - Uchwyty meblowe (CPV: 39.15.70.00-7 Części mebli), zadanie 5 - Sondy temperatury (CPV: 33.14.16.41-5 Sondy). 3. Termin realizacji (dotyczy wszystkich zadań): sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 30.10.2013 r. lub do wyczerpania wartości umowy, na podstawie szczegółowych zamówień przesłanych do wykonawcy faksem lub e-mailem. 4. Realizacja każdej dostawy nastąpi w terminie: do 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia. W szczególnych przypadkach termin zostanie ustalony przez strony
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181430003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach