Przetargi.pl
Remont nawierzchni chodnika ulicy Katowickiej w Chorzowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 2411270, 2411-279 , fax. 32 2414060
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Bałtycka 8A 8A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. (32) 2411270, 2411-279, fax. 32 2414060
  REGON: 00016624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodnika ulicy Katowickiej w Chorzowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni chodnika ulicy Katowickiej w Chorzowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta obejmuje wykonanie remontu nawierzchni chodnika o charakterystycznych wielkościach: a)obrzeża - obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm długości 255,00 m; b)chodniki - nawierzchnia z kształtki betonowej szarej gr. 8 cm typu BEHATON lub równoważnej o pow. 743,00 m2; c)bariery ochronne - bariery ochronne ocynkowane, malowane proszkowo na kolor żółty w ilości 166,00 szt., słupki do barier zabezpieczających ocynkowe,malowane proszkowo na kolor żółty w ilości 83 szt.; d)okienka piwniczne - okienka piwniczne w ilości 14 szt. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 1.Wadium może być wniesione: 1.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.w gwarancjach bankowych, 4.w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Uwaga: wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 2a Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: -przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); -złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; -przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 3.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych . 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzuim.chorzow.eu

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach