Przetargi.pl
Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów samochodowych wraz z obsługą do potrzeb realizacji zadań gminnych

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4513056 w.11
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Kościelna 15 15
  44-350 Gorzyce, woj. śląskie
  tel. 32 4513056 w.11
  REGON: 27625872400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sprzętu budowlanego i pojazdów samochodowych wraz z obsługą do potrzeb realizacji zadań gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą dla potrzeb realizacji zadań gminnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych jak niżej: Część 1: Wynajem sprzętu budowlanego - ładowarka kołowa o poj. łyżki 2,0 do 2,50 m3 - 376 godzin - koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,5 do 1,0 m3 - 120 godzin - walec chodnikowy z wibracją 3-tonowy - 24 godziny Część 2: Wynajem pojazdów samochodowych: - samochód samowyładowczy o ład. 9,0 do 12,0 ton - 1673,50 godzin Samochody będą wykorzystywane do transportu ziemi, kruszyw budowlanych oraz transportu masy bitumicznej (spoza terenu Gminy Gorzyce) Część 3: Wynajem sprzętu do robót ziemnych i transportu materiałów: - koparko-ładowarka - 59 godzin - samochód samowyładowczy o ład. 9,0 do 12,0 ton - 174 godzin Samochody będą wykorzystywane do transportu ziemi oraz kruszyw budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzyce.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach