Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są dostawy: Pakiet I - asortymentu pieczywa, Pakiet II - wyrobów ciastkarskich

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ogłasza przetarg

 • Adres: 34120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 752 446 , fax. 338 754 559
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
  ul. Dąbrowskiego 19
  34120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 338 752 446, fax. 338 754 559
  REGON: 80566600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy: Pakiet I - asortymentu pieczywa, Pakiet II - wyrobów ciastkarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy: Pakiet I - asortymentu pieczywa, Pakiet II - wyrobów ciastkarskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach