Przetargi.pl
„Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj”

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 33370 Muszyna, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 714 009 , fax. 184 777 921
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  Rynek 31
  33370 Muszyna, woj. małopolskie
  tel. 184 714 009, fax. 184 777 921
  REGON: 49189306100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na zagospodarowaniu terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj 2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne - zagospodarowaniu terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie”, na terenie działek nr 226/2, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 227/8, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/6, 267/7, 1150/4, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 204/3, 204/1, 204/5, 203/1, 202/1, 201/1, 201/2, 1152, 1151, 1153/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217, 218, 220/1, 220/2, 221/2, 221/1, 222/1, 222/2, 223/2, 242/1, 242/2, 243/3, 243/4, 244/4, 244/2, 244/3, 245/4, 245/6, 245/7, 245/5, 245/8, 245/10, 239/1, 331/7, 1154/6, 237/2, 236/3, 238/1 obr. 0001 Muszyna . Dla działek 242/1, 243/3, 245/4, 245/5, 205, 211, 212, 219 Zamawiający planuje pozyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Dla pozostałych działek Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zapopradzie położone jest na lewym brzegu Popradu oddalone o ok.1km od muszyńskiego rynku i było przedwojennym centrum życia uzdrowiskowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych obejmujących zagospodarowaniu terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad , zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym obejmujących: - obiekty kubaturowe wraz z infrastrukturą: pawilon letni oraz pawilon gospodarczy - alejki parkowe (ciągi piesze i rowerowe) - miejsca postojowe, - droga wewn. wraz z placem manewrowym do pawilonu gospodarczego, - droga wewn. wraz z placem manewrowym do pawilonu letniego, -nasadzenia roślinne i ogrody tematyczne: antyczny z kolumnadą , francuski, nowoczesny, skalny - zbiornik wodny z molo oraz kładką - woliery dla ptaków - kopce ze ściankami wspinaczkowymi dla dzieci - mury oporowe - schody zewnętrzne - promenadę spacerowa wyniesioną ponad teren - elementy małej architektury: ławki, kosze, stoliki, pergole, stojaki na rowery, znaki informacyjne (tablice), kamienne dekoracje: figury, donice, wazy, - oświetlenie parkowe - monitoring wizyjny zewnętrzny - monitoring pomiaru ruchu przy głównych wejściach - system nawadniania. Charakterystyczne parametry : Powierzchnia zabudowy pawilonu gospodarczego – nie mniej niż 314 m2 Powierzchnia zabudowy pawilonu letniego – nie mniej niż 200 m2 Powierzchnia ścieżek i dróg : 1377,80 m2 Elementy małej architektury: - kosze: nie mniej niż 70 szt. - ławki w tym ławka solarna: nie mniej niż 120szt. - znaki (tablice) informacyjne: nie mniej niż 4szt. - stojaki na rowery: nie mniej niż 6 szt. - pergole – nie mniej niż 15 szt. - figury z kamienia naturalnego: nie mniej niż 10 szt. - donice kamienne: nie mniej niż 10 szt. - wazy kamienne : nie mniej niż 10 szt. - słupy oświetleniowe (LED) w tym słupek wielofunkcyjny wykorzystujący energię słoneczną np. do ładowania telefonów komórkowych – 80 szt. Monitoring wizyjny zewnętrzny : nie mniej niż 25szt. Monitoring pomiaru ruchu przy głównych wejściach: nie mniej niż 3szt. Kolumnada w ogrodzie antycznym: nie mniej niż 10 szt. Woliery dla ptaków: nie mniej niż 6 szt. Kopce ze ściankami wspinaczkowymi dla dzieci: nie mniej niż 9 szt. Mury oporowe: nie mniej niż 30 m3 Schody zewnętrzne: nie mniej niż 14 kpl Molo nad stawem – 1 szt. Kładka nad stawem – 1 szt. Zbiornik z ptasią wyspą: 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rozwiązania równoważne Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. Założenia: 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy , a w szczególności Prawo Budowlane oraz Prawo zamówień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, art.30 art. 31 Pzp). 2. Kompletna dokumentacja ma zawierać: a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekty budowlane należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); b) sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich robót budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013.1129) – w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: dwg, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); c) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); d) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np. NORMA lub XLS, pliki o max. objętości do 10 MB); e) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: Norma, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB). f) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc,, pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); g) tabelę elementów scalonych – w ilości 2 egzemplarzy. h) wizualizacje 3D przedmiotu umowy – w ilości min. 4 różnych wizualizacji. i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego w zależności od potrzeb, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID lub dokonanie ewentualnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji o której mowa w pkt.2. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych opinii, odstąpień i uzgodnień umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania, przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu inwestora (uzyskanie potwierdzenia o jego kompletności dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). 5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, protokolarne przekazanie oryginalnej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności i zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnieni nadzór autorski bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 7. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. 8. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczej zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 9. Wykonawca po zakończeniu poszczególnych elementów robót dokona skutecznego zgłoszenia bądź wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie realizacji zamówienia, potwierdzenie przyjęcia obiektu do użytkowania bądź decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 I 1240.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 35880900052001000006480003 z dopiskiem: wadium dla przetargu „Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie poprzez budowę strefy wypoczynkowo -rekreacyjnej w Parku „Zapopradzie” w formule zaprojektuj i wybuduj” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach