Przetargi.pl
Obsługa strefy VIP podczas wydarzeń realizowanych w TAURON Arena Kraków

Agencja Rozwoju Miasta S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Lema
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3491103 , fax. 12 2909960
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
  ul. Lema 7
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3491103, fax. 12 2909960
  REGON: 35114314700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa strefy VIP podczas wydarzeń realizowanych w TAURON Arena Kraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa strefy VIP podczas wydarzeń realizowanych w TAURON Arena Kraków, w tym: - obsługa strefy VIP przez hostessy podczas wydarzeń w TAURON Arena Kraków, - zapewnienie usługi koordynatora podczas każdej z obsługiwanych imprez, - świadczenie kompleksowych usług prania sukienek używanych przez hostessy każdorazowo po obsługiwanej imprezie. Szacowana ilość usług (dni imprezowych, podczas których będą świadczone usługi): 62. Każdorazowo nie więcej niż 20 hostess.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1500 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach