Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 31530 Kraków, ul. Łazarza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 244 200 , fax. 124 244 300
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
  ul. Łazarza 14
  31530 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 244 200, fax. 124 244 300
  REGON: 35156485428000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: dla części nr 1 : 2000,00 PLN dla części nr 2 : 150,00 PLN 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert tj. dnia 20.02.2017r. do godz. 12:00 - (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego). 4. Wadium może być wnoszone : 1) w pieniądzu, przelewem na konto Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach