Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B i kursu obsługi komputera w tym aplikacji Office dla uczestników projektu Wszyscy Razem w ramach działania 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 323 22 61, 32 323 22 41 , fax. 32 323 22 62, 32 323 22 41
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 323 22 61, 32 323 22 41, fax. 32 323 22 62, 32 323 22 41
  REGON: 00344905400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B i kursu obsługi komputera w tym aplikacji Office dla uczestników projektu Wszyscy Razem w ramach działania 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Działanie Minimalny zakres działań Grupa docelowa Termin,czas i miejsce realizacji Wykonawca zapewnia 1.Realizacja kursu prawa jazdy kategorii B 2.Kurs obsługi komputera w tym aplikacji Office 1.Realizacja programu nauki jazdy w części teoretycznej -30 godzin lekcyjnych i praktycznych 30 godzin zegarowych. Razem 60 godzin. 2.Zapewnienie uczestnikom kursu świadectw ukończenia, potwierdzających nabycie kompetencji w zakresie tematu kursu. 1.Realizacja programu kursu komputerowego z umiejętnością obsługi aplikacji potrzebnych w pracy w biurze co najmniej 40 godzin. 2.Ewaluacja postępów w nauce, udzielanie uczestniczce kursu informacji zwrotnej nt progresu, umiejętności. 3.Zapewnienie sali dydaktycznej i pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dla 7 uczestników projektu Wszyscy razem MOPS Tychy 1.1 uczestnik projektu z określonym stopniem niepełnosprawności Od października 2013 do grudnia 2013 w tygodniu lub weekendy Sala wykonawcy na terenie miasta Tychy-ścisłe centrum, z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. 1.Od października 2013 roku w tygodniu lub weekendy. 2.Sala wykonawcy na terenie miasta Tychy ścisłe centrum, z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. 1.Opracowanie programu kursu z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb uczestników. 2.Realizacja kursu zgodnie z programem merytorycznym, zawartą umową i harmonogramem. 3.Prowadzenie dziennika zajęć. 4.Ewaluacja zajęć kursu. 5.Zapewnienie sal szkoleniowych zgodnych ze standardami uczenia, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. 6.Zapewnienie materiałów szkoleniowych. 7.Realizacja części praktycznej kursu na samochodach tego samego typu, na których przeprowadzany będzie egzamin praktyczny. 8.Zapewnienie samochodów przystosowanych do prowadzenia nauki jazdy na kat. B, spełniających przewidziane prawem. 9.Wydanie uczestnikom kursu certyfikatów ukończenia kursu. 1.Opracowanie konspektu z uwzględnieniem potrzeb uczestnika - osoby niepełnosprawnej. 2..Zapewnienie sali dydaktycznej i pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 3.Realizację programu kursu. Certyfikaty ukończenia dla uczestnika kursu. Wizualizację sali dydaktycznej zgodnie z wymogami POKL- napis o źródle finansowania zajęć w danej sali ,logotypy UE, POKL 4.Zapewnienie instruktora posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w uczeniu dorosłych. 5.Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z wymogami projektu. 6. Informowanie uczestników zajęć o źródle finansowania projektu z UE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach