Przetargi.pl
Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Znak sprawy: ZP 340-4/13)

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. M. Konopnickiej 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8221875 , fax. 33 8221875
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. M. Konopnickiej 5 5
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 8221875, fax. 33 8221875
  REGON: 00240215100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bbosir.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Znak sprawy: ZP 340-4/13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia 1. Nazwa przedmiotu zamówienia - Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na bezpośredniej ochronie stałej i doraźnej w zakresie ochrony osób, fizycznej ochrony obiektów i mienia, monitoringu obiektów oraz obsługi, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadów oraz napadów polegającym na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w obiektach administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3. Miejsce, terminy oraz szczegółowe opis wymagań dotyczących sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ. 4. Inne uwarunkowania a) Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Wykonawcy, będą je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. b) Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym, Policją Strażą Miejską oraz innymi wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami w zakresie działań profilaktycznych celem wzmocnienia stanu bezpieczeństwa obiektów w razie zakłócenia porządku i bezpieczeństwa czy zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą. Dodatkowo Wykonawca podejmować będzie wszelkie dostępne prawem działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenach chronionych przez Wykonawcę. Wykonywanie obchodów chronionych obiektów w celu badania ich zabezpieczenia oraz informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem lub utratą mienia. c) Wykonawca wyposaży osobę sprawującą dozór na obiektach Zamawiającego w identyfikatory a także w latarkę, środki łączności bezprzewodowej przywołujące grupę interwencyjną oraz urządzenie zapewniające łączność pomiędzy osobami realizującymi czynności ochrony a Zamawiającym. d) Zamawiający zobowiąże się informować pracowników Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. e) Zamawiający zapewni pracownikom świadczącym usługę ochrony dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonywania zamówienia. f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki dyżurów na poszczególnych obiektach podlegających fizycznej ochronie, do której personel Wykonawcy oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego, będą wpisywały wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony. Zamawiający ma prawo wglądu do w/w książki w każdym dogodnym dla siebie momencie. W terminie do piątego dnia następującego miesiąca po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca będzie składał Kierownikom Działów poszczególnych chronionych obiektów, miesięczną książkę dyżurów dla usług wykonanych w poprzednim miesiącu. Personel Wykonawcy a także osoby upoważnione przez Zamawiającego mają obowiązek bieżącego dokonywania wpisów w książce dyżurów, a Wykonawca także do utrzymywania czystości w pomieszczeniach socjalnych przekazanych przez Zamawiającego. Personel Wykonawcy a także osoby upoważnione przez Zamawiającego mają obowiązek każdorazowego dokonywania miedzy sobą przekazania obiektu, potwierdzając wzajemne przekazanie w książce dyżurów. g) W każdym czasie Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zmiany pracowników ochrony w przypadku stwierdzenia zaniedbywania obowiązków lub nienależytego ich wykonywania. h) Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem niniejszej umowy będzie świadczył zgodnie z przepisami prawa polskiego, z dochowaniem należytej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego oraz że posiada wszystkie niezbędne zezwolenia przewidziane prawem do realizacji umowy. i) Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania usługi do posiadania aktualnych koncesji oraz , że pracownicy wykonujący usługi ochrony z ramienia Wykonawcy na Kompleksie Sportowym Orlik oraz Krytej Pływalni Troclik będą posiadać wymagane uprawnienia. j) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub/i osobom trzecim przez swoich pracowników oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności przywrócenie stanu pierwotnego, pokrycia kosztów napraw (np. obiektów, urządzeń), odszkodowań i kosztów ich dochodzenia itp. k) Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby: - nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane, - jednolicie umundurowane, - wyposażone w imienne identyfikatory l) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. m) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia urządzeń do transmisji sygnału systemów alarmowych: systemu włamania i napadu oraz napadu w taki sposób aby rozpocząć świadczenie usługi najpóźniej w dniu 01.01.2014r. o godz. 0:01. n) Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitoringu sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. o) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli stanu trzeźwości osób pełniących usługi ochrony na polecenie Zamawiającego; p) Osoby świadczące usługi ochrony z ramienia Wykonawcy na Krytej Pływalni Troclik oraz w Kompleksie Sportowym Orlik bezwzględnie przed przystąpieniem do świadczenia usługi muszą zostać przeszkolone przez pracowników Zamawiającego potwierdzając przeszkolenie własnoręcznym podpisem. q) Na chronionych obiektach Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnymi. r) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ochrony dbając o dobre imię oraz wizerunek firmy BBOSiR. s) Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w obiektach administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminach: 1) Pływalnia Panorama ul. M. Konopnickiej 5 w Bielsku-Białej - od 26.05.2014r. do 05.09.2014r. - ochrona fizyczna, - od 31.05.2014r. do 31.08.2014r. - obsługa monitoringu wizyjnego, ochrona dzienne, - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, - od 31.05.2014r. do 31.08.2014r. - monitoring system napadu w kasach 2) Pływalnia Start ul. Startowa w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, - od 24.05.2014r. do 14.09.2014r - obsługa monitoringu wizyjnego ochrona dzienne, - od 24 maja 2014r. do 23.09.2014r. - monitorowanie systemu sygnalizacji napadu w kasach, 3) Kryta Pływalnia Troclik ul. Sosnkowskiego 14 w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, monitorowanie systemu sygnalizacji napadu, 4) Hala wielofunkcyjna ul. Karbowa 26, w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, 5) Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Victoria ul. Bratków 16, w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - monitorowanie systemu sygnalizacji napadu, 6) Stadion Miejski ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.. - ochrona fizyczna, 7) Kompleks Sportowy Orlik ul. Słowackiego 27B w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, - od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. oraz od 01.11.2014r. do 31.12.2014r. - monitorowanie systemu sygnalizacji napadu, 8) Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 43 w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, 9) Stadion Piłkarski ul. Młyńska 52b w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, 10) Stadion Lekkoatletyczny Sprint ul. Jaworzańska 120 w Bielsku-Białej - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - ochrona fizyczna, - od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. - monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin ochrony oraz termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług np. w przypadkach związanych ze zmianami w okresie funkcjonowania obiektów. Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania BBOSiR w miesięcznym rozliczeniu należnością za dni i godziny nie wykonywania usługi ochrony. 3. Terminy określone w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość świadczenia usługi, c) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bbosir.bielsko.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach