Przetargi.pl
Usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii w mediach krajowych i międzynarodowych (prasa i media cyfrowe) w ramach Projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSl na lata 2007 - 2013.

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2593302 , fax. 32 2593303
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2593302, fax. 32 2593303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii w mediach krajowych i międzynarodowych (prasa i media cyfrowe) w ramach Projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSl na lata 2007 - 2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia kampanii w mediach krajowych i międzynarodowych (prasa i media cyfrowe) w ramach Projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSl na lata 2007 - 2013. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania koncepcji kampanii, kreacja oraz produkcja materiałów niezbędnych do realizacji i realizacja kampanii reklamowej Projektu pn. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic II etap w mediach krajowych i międzynarodowych (prasa i media cyfrowe) na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Szczegółowy zakres prac określa: a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ), b) projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Szacunkowa wartość zamówienia 200 000 pln
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach