Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KOBIÓR W SEZONIE 2013/2014

Gmina Kobiór ogłasza przetarg

 • Adres: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2188182; 2188288; 2188529 , fax. 0-32 218 82 88
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobiór
  ul. Kobiórska 5 5
  43-210 Kobiór, woj. śląskie
  tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, fax. 0-32 218 82 88
  REGON: 27625770700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@kobior.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KOBIÓR W SEZONIE 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg w standardzie III, na terenie Gminy Kobiór o dł. 5,433 km (droga powiatowa S 4146 i S 4147 oraz droga gminna - ul. Kobiórska) Zakres zadania: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór o długości łącznej 5,433 km, w standardzie III. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zawiera Formularz 1, oraz specyfikacja techniczna. Zakres rzeczowy, lokalizację, przedstawia załącznik nr 3. Wykonawca zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie w/w standardów. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: utrzymanie dróg według zasad określonych w specyfikacji technicznej oraz zał. nr 3 do SIWZ - standardów zimowego utrzymania dróg prowadzenie akcji zimowej przy stałej współpracy z Wójtem Gminy Kobiór oraz/lub Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej UG. Bieżące konsultowanie decyzji dotyczących sposobu prowadzenia akcji, a w szczególności: uzgadnianie momentu rozpoczęcia akcji, szczególnie w warunkach mogących budzić wątpliwości ilość jednostek sprzętowych wprowadzonych do akcji zastosowania materiałów do zwalczania śliskości zgłaszanie momentu zakończenia akcji zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu gwarantującego bezawaryjne przeprowadzenie akcji zimowej rozpoczęcia akcji czynnej wszystkimi niezbędnymi jednostkami sprzętowymi, w ciągu godziny od chwili podjęcia decyzji o jej rozpoczęciu pełnienie całodobowych dyżurów dyspozytorskich dostarczenie raportów z przebiegu prowadzonej akcji zimowej do Urzędu Gminy, do godz. 900 dnia następnego, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Podstawowymi środkami do zwalczania śliskości będzie sól drogowa i piasek. Wykonawca w porozumieniu z Wójtem Gminy Kobiór lub wyznaczonym pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, decydować będzie o ilościach stosowanych materiałów. Wykonawca winien zabezpieczyć na sezon zimowy zapas materiałów w ilościach gwarantujących prowadzenie skutecznej akcji zimowej. Środki chemiczne (sól drogowa) stosowane przez Wykonawcę, muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dopuszczające do stosowania tych środków na drogach tj. atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy Pszczyna 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu za złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek Zamawiającego. Wadium w postaci niepieniężnej należy w formie oryginału złożyć w sekretariacie Zamawiającego a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do składanej oferty. Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji albo bez zachowania wymaganej formy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobior.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach