Przetargi.pl
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KOBIÓR W SEZONIE 2013/2014

Gmina Kobiór ogłasza przetarg

 • Adres: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2188182; 2188288; 2188529 , fax. 0-32 218 82 88
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobiór
  ul. Kobiórska 5 5
  43-210 Kobiór, woj. śląskie
  tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, fax. 0-32 218 82 88
  REGON: 27625770700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@kobior.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KOBIÓR W SEZONIE 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zimowe utrzymanie dróg w standardzie IV, na terenie Gminy Kobiór (droga powiatowa S 4151 (ul. Leśników ) -dł. 0,752km, oraz drogi gminne -dł.22,888km) Zakres zadania: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór o długości łącznej 23,64 km, w standardzie IV. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zawiera Formularz 1, oraz specyfikacja techniczna. Zakres rzeczowy, lokalizację, przedstawia załącznik nr 3. Wykonawca zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie w/w standardów. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: utrzymanie dróg według zasad określonych w specyfikacji technicznej oraz zał. nr 3 do SIWZ - standardów zimowego utrzymania dróg prowadzenie akcji zimowej przy stałej współpracy z Wójtem Gminy Kobiór oraz/lub Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej UG. Bieżące konsultowanie decyzji dotyczących sposobu prowadzenia akcji, a w szczególności: uzgadnianie momentu rozpoczęcia akcji, szczególnie w warunkach mogących budzić wątpliwości ilość jednostek sprzętowych wprowadzonych do akcji zastosowania materiałów do zwalczania śliskości zgłaszanie momentu zakończenia akcji zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu gwarantującego bezawaryjne przeprowadzenie akcji zimowej pozyskanie, składowanie i zabezpieczenie niezbędnej ilości materiałów uszarstniających rozpoczęcia akcji czynnej wszystkimi niezbędnymi jednostkami sprzętowymi, w ciągu godziny od chwili podjęcia decyzji o jej rozpoczęciu pełnienie całodobowych dyżurów dyspozytorskich dostarczenie raportów z przebiegu prowadzonej akcji zimowej do Urzędu Gminy, do godz. 900 dnia następnego, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Podstawowymi środkami do zwalczania śliskości będzie piasek i żużel paleniskowy drobnoziarnisty. Wykonawca w porozumieniu z Wójtem Gminy Kobiór lub wyznaczonym pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej, decydować będzie o ilościach stosowanych materiałów. Wykonawca winien zabezpieczyć na sezon zimowy zapas materiałów w ilościach gwarantujących prowadzenie skutecznej akcji zimowej. Środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę jako materiał wspomagający, muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dopuszczające do stosowania tych środków na drogach tj. atest Państwowego Zakładu Higieny oraz opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobior.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach