Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3813786 , fax. 032 3813727
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  ul. Karłuszowiec 5 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3813786, fax. 032 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tarnogorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu Mam zawód-mam pracę w regionie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla maksymalnie 64 Uczestników projektu kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych Powiatu Tarnogórskiego, biorących udział w projekcie pn. Mam zawód - mam pracę w regionie. 2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 3. Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby Uczestników kursu, w przypadku: 1) rezygnacji Uczestnika kursu z udziału w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie, 2) jeśli Uczestnik kursu nie otrzyma zezwolenia lekarskiego wymaganego do odbycia kursu, 3) rezygnacji Uczestnika kursu z kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych, 4) w innych przypadkach losowych. 4. W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych wsparciem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób, które zrealizowały kurs uprawniający do pracy wózkiem widłowym oraz nadający uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych. Cena jednostkowa tj. cena za 1 Uczestnika kursu nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności. 5. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy wzór listy obecności, wzór ankiety ewaluacyjnej oraz imienną listę Uczestników kursu wraz z danymi kontaktowymi. 6. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych lecz nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania imiennej listy Uczestników kursu, dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć teoretycznych kursu, obejmujący wszystkie zajęcia teoretyczne przeprowadzane dla wszystkich Uczestników kursu (w podziale na grupy). Harmonogram powinien zawierać co najmniej: dokładne określenie miejsca, terminu oraz godzin prowadzania zajęć teoretycznych, dla każdej grupy wraz z planowaną liczbą osób, przewidzianą dla poszczególnych zajęć. 7. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone zgodnie z przekazanym Zamawiającemu harmonogramem, przez kadrę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu zajęć, wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. 8. Wykaz osób realizujących Zamówienie przedłożony w ofercie jest wiążący. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany po podpisaniu umowy w zakresie zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia pod warunkiem, iż osoby wykonujące zamówienie będą posiadały doświadczenie i kwalifikacje nie niższe niż osoby wskazane w ofercie. 9. Kurs uprawniający do pracy wózkiem widłowym oraz nadający uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych ma być prowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 10 maja 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 70, poz. 650 z późn. zm.). 10. Kurs uprawniający do pracy wózkiem widłowym oraz nadający uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych ma na celu przygotowanie Uczestnika kursu do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. 11. Wykonawca nie pokrywa kosztów egzaminu państwowego. 12. Kurs uprawniający do pracy wózkiem widłowym oraz nadający uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną. 13. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się na terenie miasta Tarnowskie Góry, w zapewnionych przez Wykonawcę pomieszczeniach i placu manewrowym. 14. W przypadku gdy Wykonawca zrealizuje kurs poza terenem miasta Tarnowskie Góry, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego Uczestnika kursu na trasie: Tarnowskie Góry - miejsce kursu - Tarnowskie Góry. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu Uczestników w cenie oferty. 15. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach odpowiednio dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowana jest do zakresu szkolenia oraz liczby Uczestników kursu. 1) WYKŁADY- sala dydaktyczna przystosowana do liczby Uczestników kursu, w której każdy kursant będzie mógł mieć zapewnione miejsce siedzące (stolik/ławka bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek oraz zapewni niezbędne materiały szkoleniowe. 2) PRAKTYKA- plac manewrowy oraz niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie części praktycznej szkolenia (w tym odzież ochronną i sprzęt ochronny- jeżeli to konieczne). 16. Wykonawca zapewni każdemu Uczestnikowi kursu wszelkie niezbędne materiały szkoleniowo - dydaktyczne związane z przeprowadzeniem kursu. Przekazane materiały dydaktyczne mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku (aktualne podręczniki), nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Materiały dydaktyczne zostaną przekazane każdemu Uczestnikowi kursu na własność za pokwitowaniem na liście odbioru na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. 17. Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie muszą być w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii jakiegokolwiek pojazdu Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zastępczy, spełniający wymagania określone w rozdziale III, ust. 2, pkt 1, litera b SIWZ. 18. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Uczestników kursu każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, że zajęcia są realizowane w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem badań lekarskich dla każdego Uczestnika kursu. Badania muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych przez każdego Uczestnika kursu. 20. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruków materiałów dydaktycznych. 21. Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: 1) podział i charakterystyka wózków widłowych, 2) budowa i wyposażenie wózków jezdniowych, 3) czynności operatora wózka widłowego, 4) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 5) wiadomości z zakresu BHP przy eksploatacji wózków widłowych, 6) prowadzenie i obsługa wózków widłowych (manewry bez ładunku, manewry z ładunkiem, manewry wózkiem widłowym na wzniesieniu z obciążeniem, manewry wózkiem widłowym z osprzętem), 7) wymiana butli gazowej. 22. Ilość godzin zajęć przypadająca na jednego Uczestnika kursu nie może być mniejsza niż 67 godzin, w tym co najmniej 23 godzin praktycznych. Jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut. 23. Zajęcia w ramach kursu winny odbywać się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych Uczestników kursu w dniach od poniedziałku do soboty. Za pisemną zgodą Uczestników kursu zajęcia praktyczne mogą odbywać się również w niedziele i święta. 24. W przypadku, gdy zajęcia będą trwały więcej niż 5 godzin dziennie- Wykonawca zapewni w cenie kursu 1 gorący posiłek dla każdego Uczestnika kursu. 25. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych przez danego Uczestnika kursu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu planowany harmonogram zajęć praktycznych dla każdego Uczestnika kursu osobno. 26. Wykonawca będzie dążył do realizacji zajęć praktycznych zgodnie z przekazanym Zamawiającemu planowanym harmonogramem. W przypadku uzasadnionej nieobecności Uczestnika kursu należy ją odrobić w ustalonym terminie. Termin ustalany będzie indywidualnie z instruktorem prowadzącym zajęcia praktyczne lub innym upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 27. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników kursu oraz każdorazowo o ukończeniu kursu przez każdego Uczestnika kursu. 28. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu. 29. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania logo UE, EFS, POKL i nazwy projektu na wszystkich dokumentach i materiałach edukacyjnych związanych z przeprowadzanym kursem (w tym na listach obecności). Wykonawca jest również zobowiązany do oznaczenia logo UE, POKL oraz EFS pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia w ramach kursu. 30. Kurs uprawniający do pracy wózkiem widłowym oraz nadający uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym, po zaliczeniu którego każdy Uczestnik kursu otrzyma od Wykonawcy dyplom/zaświadczenie ukończenia kursu, zawierający dane Uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 04 lutego 2009 r. na dokumencie potwierdzającym ukończenie kursu musi zostać zawarta również informacja o formie współfinansowania kursu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 31. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru dyplomu/zaświadczenia, poprzez złożenie podpisu przez Uczestnika kursu. 32. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji, na którą składają się: 1) listy obecności Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami wraz z tematyką zajęć, 2) harmonogramy zajęć z wykazem wymiaru godzin zajęć teoretycznych, 3) wykazy tematów zajęć teoretycznych, 4) rejestry zajęć praktycznych (jazd) wraz z podpisami Uczestników kursu, 5) protokoły odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników kursu, potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami, 6) protokoły z przeprowadzonych egzaminów wewnętrznych zawierające imienny wykaz Uczestników kursu, którzy ukończyli kurs uprawniający do pracy wózkiem widłowym oraz nadający uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych, zdali/nie zdali egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego, 7) zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu wewnętrznego, 8) kopie zaświadczeń lekarskich z przeprowadzonych badań w ramach organizacji kursu, 9) ankiety ewaluacyjne na zakończenie kursu, 10) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego kursu zapisana na elektronicznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive). 33. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia innej niż wymieniono w ust. 32 dokumentacji, jeśli powyższe wynika z obowiązujących w momencie prowadzenia kursu, przepisów prawa. 34. Po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach jednej grupy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć w danej grupie. 35. Po zakończeniu kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych przez wszystkie grupy zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podstawą do dokonania odbioru będą podpisane listy obecności oraz wypełnione przez Uczestników kursu ankiety. 36. Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek. 37. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 38. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur cząstkowych po każdym zakończonym etapie zadania należącym do przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym. Przez etap Zamawiający rozumie zrealizowanie zadania tj. zajęć teoretycznych i praktycznych w pełnym wymiarze godzin w jednej grupie o której mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału. 39. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur cząstkowych jest podpisany protokół odbioru z danego etapu zadania. 40. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany stawki podatku VAT. 41. Niedoszacowanie, pominięcie, lub nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 42. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia, w tym za kontakt z Uczestnikami kursu oraz Zamawiającym. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie odpowiedzialna także za informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji Uczestników kursu (o każdej nieobecności ucznia na kursie) oraz o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na nieterminowe ukończenie przedmiotu zamówienia. 43. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli realizacji kursu przez Powiat Tarnogórski, jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach) i Instytucję Zarządzającą (ministra właściwego ds. rozwoju), 44. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 400 zł (słownie: czterysta 00/100 złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnogorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach