Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i prowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie B-2 dla, uczestniczki projektu Wszyscy Razem działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 323 22 61, 32 323 22 41 , fax. 32 323 22 62, 32 323 22 41
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Budowlanych 59 59
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 323 22 61, 32 323 22 41, fax. 32 323 22 62, 32 323 22 41
  REGON: 00344905400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i prowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie B-2 dla, uczestniczki projektu Wszyscy Razem działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Kurs języka angielskiego na poziomie B-2 1.Realizacja programu nauki języka angielskiego, ewaluacja postępów w nauce, udzielanie uczestniczce kursu informacji zwrotnej nt progresu, umiejętności komunikacji w języku do doskonalenia. 2.Zapewnienie sali dydaktycznej i pomieszczeń sanitarnych 3. Zapewnienie lektora języka angielskiego posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w nauczaniu języka. 4.Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z wymogami projektu. 5.Informowanie uczestniczki zajęć o źródle finansowania projektu z UE. 1. 1 uczestnik w wieku 17-24 lat Od daty zawarcia umowy do czerwca 2014, w tygodniu lub w weekendy. Wymiar 112godzin , w układzie 2x2 godziny tygodniowo. Sala wykonawcy na terenie miasta Tychy-ścisłe centrum, z dogodnym dojazdem środkami komunikacji miejskiej. 1.Opracowanie konspektu. 2..Certyfikaty ukończenia dla uczestniczek i uczestników. 3.Wizualizację sali dydaktycznej zgodnie z wymogami POKL- napis o źródle finansowania zajęć w danej sali, logotypy UE, POKL.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach