Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy II piętra oraz sali konferencyjnej w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3490538 , fax. 032 3490580
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 45
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 3490538, fax. 032 3490580
  REGON: 00001775600127
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl/zampub
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy II piętra oraz sali konferencyjnej w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy II piętra oraz sali konferencyjnej w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45. 2. Przedmiot zamówienia oprócz robót malarskich obejmuje: - przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez: - wyniesienie uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Zamawiającego urządzeń oraz mebli (urządzenia oraz meble podlegać będą wyniesieniu z pomieszczeń lub co najmniej przesunięciu w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów) i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - zabezpieczenie podłóg, a w strefie korytarzy dodatkowo słupów, balustrad itp., w sali konferencyjnej należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie parkietu (przed przystąpieniem do montażu rusztowania) jak również odpowiednie zabezpieczenie drewnianych elementów ściennych, - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych), - malowanie ścian i sufitów forbą wg kolorystyki ustalonej z Zamawiającym w Protokóle przekazania obszaru realizacji zamawianych robót UWAGA: Wykonawca może użyć do malowania jedynie farby wybranej przez Zamawiającego poprzez określenie numeru katalogowego lub nazwy własnej nadanej przez producenta przewidzianej - przez Wykonawcę w jego ofercie - do zastosowania w trakcie realizacji zadania umownego (np. w stosownym wzorniku). W celu zapewnienia jednolitości i powtarzalności kolorów nie dopuszcza się stosowania farby mieszanej przez Wykonawcę na budowie. Farba zastosowana do wyceny oferty musi spełniać wszystkie wymogi określone dla niej w dokumentach SIWZ w tym w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. - lakierowanie odświeżające elementów stolarki (parapety), - lakierowanie elementów instalacji c.o. w niezbędnym zakresie (w miejscach ubytków lakieru), - wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach mebli i urządzeń. 3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną (ST), które szczegółowo zostały określony w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz warunkami zawartymi we wzorze umowy określonymi w części IV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 3 800,00 zł słownie: trzy tysiące osiemset zł. 2. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Jeżeli oferta będzie zabezpieczona wadium w innej formie niż podano w pkt 2, lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem niżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. a) KONTO DLA WPŁATY WADIUM: Bank PKO BP S.A. 78 1020 5590 0000 0002 9050 7012, b) Na przelewie należy umieścić informację: Malowanie II - 2013 6. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2b-2e kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wskazane jest dołączyć do oferty. 7. Oryginał wadium (w formie określonej w pkt 2b-2e) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój 328, piętro III. Prosimy nie załączać oryginału wadium do oferty. 8. Z treści dokumentu wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać: - określenie przedmiotu zamówienia, - wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca gwarancje lub poręczenie), - wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Chorzowie), - określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), - jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta na jego konto. Ponadto gwarancja nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań wobec Zamawiającego, np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innego tego typu instytucji, a spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie (także na przedłużony termin związania ofertą) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampub
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach