Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związane z remontem obudowy szybu windowego i wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3752234 , fax. 071 3752472
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3752234, fax. 071 3752472
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związane z remontem obudowy szybu windowego i wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związane z remontem obudowy szybu windowego i wymiany dźwigu osobowego w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu. Zakres prac w szczególności będzie obejmował: 1 Część projektową Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - obejmującą swym zakresem : a ) projekt budowlany b ) projekty wykonawcze c ) przedmiary robót d ) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia e ) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie dotyczącym remontu: pomieszczeń i obudowy szybu windowego oraz wymiany na nowy (nieużytkowany) dźwig osobowy - w budynku Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu 2 Część wykonawczą Wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych: uzgodnień, odbiorów i zezwoleń - celem oddania do użytkowania remontowanego obiektu budowlanego i wymienianego nowego (nieużytkowanego) urządzenia dźwigowego oraz: zdemontowanie, przetransportowanie i złożenie we wskazanym przez przedstawiciela użytkownika obiektu - miejscu: istniejącej obudowy szybu windowego i elementów istniejącego dźwigu osobowego. 3 Szczegółowy zakres prac opisuje Program funkcjonalno-użytkowy, opracowany przez: ARCHITEKT S.C. Pracownia Projektowa Juliusz Modlinger & Marek Wołyniec, ul. Kościuszki 3/6, 50-037 Wrocław - Załącznik nr 9 do SIWZ. 4 Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. Uwaga ! Obiekt będzie użytkowany nieprzerwanie w trakcie trwania robot budowlanych, tzn. roboty wykonywane będą w budynku czynnym i użytkowanym przez 7 dni w tygodniu (w godzinach 7:30 do 20:00.). Wykonawca ma obowiązek wykonać prace uciążliwe (hałas, zapylenie, drgania) w godzinach wieczornych tj. po godz. 18:00. Plac budowy będzie dostępny dla Wykonawcy 24h na dobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 153 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby; - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); - kwotę gwarancji (poręczenia); - termin ważności gwarancji (poręczenia); - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowna warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - zawarcie umowy stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław NR KONTA 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 z dopiskiem: wadium na postępowanie nr BZP.2422.5.2013.AB Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach