Przetargi.pl
Świadczenie obsługi prawnej Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Gmina Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6477888 , fax. 075 6477889
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek Śląski
  al. Wojska Polskiego 25A 25A
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6477888, fax. 075 6477889
  REGON: 00053064300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie obsługi prawnej Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obsługi prawnej: 1. Udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, obejmującym wykonywane przez organy gminy zadania: a) Część I - obsługa wydziałów Organizacyjnego, Finansowo- Budżetowego Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Gospodarki Odpadami, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Obsługi Rady Miejskiej, Straży Miejskiej, Placówki Oświatowe, LOK, OSIR b) Część II - obsługa wydziałów : Inwestycji i Zamówień Publicznych, Finansowo- Budżetowego , Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami oraz Rolnej i Ochrony Środowiska, Ad.1.a Część I W ramach obsługi każdego z wydziałów radca prawny ma obowiązek w szczególności: - udzielać organom i pracownikom Zamawiającego opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa obejmujących zagadnienia służbowe, - w razie potrzeby dokonywać sprawdzenia pod względem formalno-prawnym uchwał Rady Gminy, decyzji, postanowień i orzeczeń wydawanych w ramach kompetencji Zamawiającego, - uczestniczyć w prowadzonych przez Zamawiającego rokowaniach , których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, - zastępować Zamawiającego przed Sądami , Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym , Sądem Najwyższym oraz innymi organami rozstrzygającymi spory w aktualnie prowadzonych sprawach i sporach zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, - występować w imieniu Zamawiającego z pismami upominawczymi wobec jego dłużników, - dokonywać kontroli formalno-prawnej umów, pism zleceń oraz innych dokumentów wymagających konsultacji prawnej, - podejmować czynności niezbędne dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności Zamawiającego, - prowadzić i nadzorować postępowania egzekucyjne, - uczestniczyć w sesjach Rady Gminy (max dwa razy w miesiącu) i innych posiedzeniach organów (sporadycznie - na zaproszenie). O terminie, miejscu oraz porządku obrad sesji Rady Gminy Wykonawca będzie informowany e-mailem, faxem: a) najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w przypadku sesji zwyczajnej, b) najpóźniej na 2 dni przed terminem obrad w przypadku sesji nadzwyczajnej, c) najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad w przypadku sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu. - Sporządzanie opinii prawnych i przedłożenie Zamawiającemu w formie elektronicznej w plikach edytowalnych-WORD z późniejszym dostarczeniem na piśmie. Opinie prawne sporządzane będą w terminie od dnia otrzymania zapytania, odpowiednio: a) 2 dni robocze- w sprawach nieskomplikowanych, b) 4 dni robocze- w sprawach szczególnie skomplikowanych lub zawiłych, c) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od chwili przekazania sprawy - w sprawach wymagających natychmiastowej pomocy prawnej. - informowanie Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy i obsługiwanych wydziałów ciągu 3 dni od wejścia w życie aktu prawnego. - szkolenia pracowników w Wydziałach, w przypadku wprowadzenia znacznych zmian w przepisach prawnych dotyczących tych Wydziałów. - przygotowywanie pism, które prawdopodobnie staną się pismami procesowymi lub będą wykorzystywane w poszczególnych instancjach odwoławczych. - Konsultacje telefoniczne i drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku. Ad.1.b Część II W ramach obsługi każdego z wydziałów radca prawny ma obowiązek w szczególności: - udzielać organom i pracownikom Zamawiającego opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa obejmujących zagadnienia służbowe, - w razie potrzeby dokonywać sprawdzenia pod względem formalno-prawnym, decyzji, postanowień i orzeczeń wydawanych w ramach kompetencji Zamawiającego, - uczestniczyć w prowadzonych przez Zamawiającego rokowaniach , których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, - zastępować Zamawiającego przed Sądami , Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym , Sądem Najwyższym , Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie oraz innymi organami rozstrzygającymi spory w aktualnie prowadzonych sprawach i sporach zaistniałych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, - występować w imieniu Zamawiającego z pismami upominawczymi wobec jego dłużników, - dokonywać kontroli formalno-prawnej umów, pism zleceń oraz innych dokumentów wymagających konsultacji prawnej, - podejmować czynności niezbędne dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności Zamawiającego, - prowadzić i nadzorować postępowania egzekucyjne, - w pełni obsługiwać postępowania o zamówienie publiczne w tym w szczególności: a) doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania, b) kontrola formalno- prawna siwz, c) konsultacje w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych, d) kontrola korespondencji prowadzonej w wykonawcami w toku postępowania o zamówienie publiczne, e) opiniowanie i uzgadnianie decyzji o wykluczeniu wykonawcy , odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne, f) doradztwo w zakresie gospodarowania kwotami zabezpieczenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów, g) kontrola i reprezentacja wykonania umów w sprawie zamówienia publicznego w zakresie opisanym wyżej, - Sporządzanie opinii prawnych i przedłożenie Zamawiającemu w formie elektronicznej w plikach edytowalnych-WORD z późniejszym dostarczeniem na piśmie. Opinie prawne sporządzane będą w terminie od dnia otrzymania zapytania, odpowiednio: a) 2 dni robocze- w sprawach nieskomplikowanych, b) 4 dni robocze- w sprawach szczególnie skomplikowanych lub zawiłych, c) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od chwili przekazania sprawy - w sprawach wymagających natychmiastowej pomocy prawnej. - informowanie Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy i obsługiwanych wydziałów ciągu 3 dni od wejścia w życie aktu prawnego. - szkolenia pracowników w Wydziałach, w przypadku wprowadzenia znacznych zmian w przepisach prawnych dotyczących tych Wydziałów. - informowanie Naczelników Wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz przeprowadzenie przynajmniej raz w roku szkoleń dla pracowników Urzędu oraz jednostek gminnych w tym zakresie. - przygotowywanie pism, które prawdopodobnie staną się pismami procesowymi lub będą wykorzystywane w poszczególnych instancjach odwoławczych. - konsultacje telefoniczne i drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku. - konsultacja, opiniowanie Regulaminu wydatkowania środków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wymagania dot. obu części : Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków, Wykonawca w obu częściach zapewnił w trakcie trwania umowy obecność wskazanego (-ych) w umowie radcy (-ów) prawnego (-ych),adwokata (-ów). W czasie jego,ich usprawiedliwionej nieobecności wymaga się wyznaczenia jego,ich imiennego zastępstwa. Zastępstwo ma pełnić radca z min. 3 - letnim stażem pracy w zakresie obsługi prawnej wykonywanej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina. Dopuszcza się możliwość świadczenia usług prawnych przez więcej niż jednego radcę prawnego (każdy z nich musi spełniać powyższy warunek). Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków, radca prawny był obecny w siedzibie Gminy: Część I - 2 razy w tygodniu w poniedziałek min. 7 godzin i czwartek min. 4 godziny dziennie, Do ustalonego wymiaru godzin nie wlicza się obecności na sesjach Rady Gminy. W przypadku konieczności występowania przed sądami dni i godziny wyznaczone na konsultacje mogą ulec zmianie. Część II - 1 raz w tygodniu w piątek min. 6 godzin, w godzinach pracy urzędu (godziny zostaną zapisane w umowie) tak, aby pracownicy Gminy mieli stały, bezpośredni kontakt z radcą prawnym. Niezależnie od powyższego wymagany jest się stały kontakt z Wykonawcą przy użyciu ogólnodostępnych środków przekazu, tj. telefonu, faxu, poczty elektronicznej, w dni robocze od poniedziałku do piątku. W przypadku , gdy wskazany dzień jest dniem wolnym od pracy lub zaistnieje konieczność stawienia się Wykonawcy w sądzie lub innych przyczyn o charakterze losowym, nie będzie możliwe świadczenie obsługi prawnej w ustalonym terminie - Wykonawca obsługę w innym dniu tygodnia bez dodatkowego wynagrodzenia. Fakt ten Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym. W przypadku niemożności świadczenia usług przez czas dłuższy niż siedem dni, Wykonawca winien ten fakt zgłosić Zamawiającemu w terminie 14 dni przed zaistniałym faktem. Za świadczone usługi Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne. Koszty dojazdu do siedziby zamawiającego oraz na rozprawy odbywające się we właściwym dla siedziby Zamawiającego sądzie pokrywa Wykonawca. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy oprócz wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej, środki finansowe za: Za czynności związane z prowadzeniem w imieniu Zamawiającego sporów w postępowaniu sądowym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone wg stawek taryfowych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2002, Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Ustalone wynagrodzenie płatne będzie w zasądzonych i wyegzekwowanych na rzecz Zamawiającego kosztach zastępstwa prawnego, po uprzednim wystawieniu i przedłożeniu przez Wykonawcę stosownej faktury VAT za wykonanie przedmiotowej usługi prawnej. Za reprezentowanie Zamawiającego przed KIO przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie określone w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 238) oraz zwrot za wydatki poniesione w związku z wykonywaniem czynności obsługi prawnej np. znaki opłaty sądowej, koszty dojazdu. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do: -zapewnienia Zamawiającemu pierwszeństwa w obsłudze prawnej przed wszystkimi innymi osobami, z którymi Wykonawca nie zawarł umów o obsługę prawną, -nie przyjmowania zleceń od osób pozostających w sporze z Zamawiającym, Wykonawca będzie świadczył usługi z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami etyki zawodu radcy prawnego na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji i dokumentów oraz posiadanej wiedzy a także zachowa pełną poufność informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku ze świadczeniem usług przez cały czas obowiązywania umowy, jak również przez cały czas po zakończeniu umowy, bez względu na okoliczności jej wypowiedzenia bądź rozwiązania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość wykonywanych usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach