Przetargi.pl
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji prawnej

Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 50-101 Wrocław, Rynek 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 777 94 45 , fax. 71 777 94 50
 • Data zamieszczenia: 2014-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Rynek 13 13
  50-101 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 94 45, fax. 71 777 94 50
  REGON: 02235869300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.theworldgames2017.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji prawnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług prawnych polegających na stałej obsłudze prawnej Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. 2. W ramach obsługi prawnej świadczone będą usługi kompleksowej, stałej pomocy prawnej i doradztwa prawnego wraz z zastępstwem procesowym w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, w szczególności w zakresie skomplikowanych spraw związanych z organizacją The World Games 2017, o interdyscyplinarnym charakterze różnych dziedzin prawa w zakresie udzielania porad prawnych, konsultacji, sporządzania opinii prawnych i podatkowych, sporządzania innych ekspertyz oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu Zamówienie nie będzie obejmować czynności Wykonawcy związanych z: prawem ochrony własności znaków towarowych, opiniowania i przygotowywania umów sponsoringu zagranicznego, opiniowania i przygotowywania umów z organizacjami/ instytucjami międzynarodowymi (np. International World Games Association itp.), opiniowania i przygotowywania umów tworzonych w oparciu o prawo państw członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym: Szwajcarii). 3. Wykonawca świadczyć będzie usługi prawne na rzecz Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 17:00 w dniach pracujących, przy czym na każde żądanie co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy musi być obecny w siedzibie Zamawiającego w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego bieżących konsultacji ad hoc oraz zapewnienia stałej gotowości swoich przedstawicieli , w nagłych przypadkach także poza wymiarem czasu określonym powyżej. Wykonawca będzie świadczył usługi prawne w wymiarze łącznym nie niższym niż 60 godzin miesięczne i 720 godzin rocznie, nie więcej jednak niż 1000 godzin w ciągu roku. 4. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy składa się z wynagrodzenia ryczałtowego zawierającego miesięczną ilość godzin określoną w ust. 3 oraz wynagrodzenia godzinowego liczonego dla ilości godzin wykraczających poza godziny objęte ryczałtem. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy wykonywaniu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7. 6. W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w miejscach oddalonych o ponad 50 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca doliczy do czasu pracy czas dojazdu i powrotu w wysokości 50% stawki godzinowej. Jednocześnie Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu i noclegów na podstawie faktur lub rachunków, o ile kosztów tych nie pokrywa bezpośrednio Zamawiający. W każdym przypadku, w zależności od długości i rodzaju wyjazdu, Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń. 7. Wykonawcy przysługiwać będą ponadto inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z wykonaniem umowy, takie jak np.: opłaty sądowe, notarialne i skarbowe, podatki od czynności cywilnoprawnych, koszty tłumaczeń - na podstawie rachunków i faktur. W przypadku zastępstwa procesowego Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot koszów zastępstwa procesowego przyznanych przez sąd lub organ egzekucyjny, a wyegzekwowanych od dłużnika. 8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79100000-5 Usługi prawnicze 79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 79112000-2 Usługi reprezentacji prawnej 79221000-9 Usługi w zakresie doradztwa podatkowego 9. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne środki do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w sposób gwarantujący jej wykonanie z należytą starannością. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 11. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 12. Termin realizacji przedmiotu: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. 13. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie Wykonawcy w zakresie stałej obsługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.theworldgames2017.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach