Przetargi.pl
Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej (BOUP)

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7769643 , fax. 71 7769141, 7769702
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769643, fax. 71 7769141, 7769702
  REGON: 93195038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwd.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej (BOUP)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej (BOUP) dla obszaru województwa dolnośląskiego, która stanowić będzie uzupełnienie Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz przekazanie opracowania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr) na zasadach określonych w rozdziale VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umwd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach